Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý mới nhất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý là mẫu tờ khai được lập ra để khai về thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người nộp thuế, mã số thuế, nội dung khai thuế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thuế tại đây.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN ĐỐI VỚI TIỀN HOA HỒNG ĐẠI LÝ

(Áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế giao đại lý cho tổ chức
không được thành lập theo Luật doanh nghiệp và đại lý là cá nhân bán đúng giá, hưởng hoa hồng)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …....

[02] Người nộp thuế: .............................................................................................

[03] Mã số thuế: ....................................................................................................

[04] Địa chỉ: ...........................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ............................................

[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ............................

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẤU TRỪ:

Đơn vị tiền: đồng Việt nam

STT

Tên tổ chức, cá nhân nhận đại lý bị khấu trừ thuế

Mã số thuế

Hợp đồng đại lý (số ... ngày...)

Ngày thanh toán tiền

Số tiền hoa hồng thanh toán

Tỷ lệ khấu trừ

Thuế TNDN phải nộp

Ghi chú

Tổng cộng

Tổng số tiền thuế TNDN nộp thay (bằng chữ):

Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

............., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Đánh giá bài viết
1 150
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo