Mẫu quyết định thay người đại diện thực hiện ngoài tố tụng

Quyết định thay người đại diện thực hiện ngoài tố tụng

Mẫu quyết định thay người đại diện ngoài tố tụng là biểu mẫu đơn được lập ra để quyết định thay người đại diện thực hiện ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức hay công ty... Sau đây là nội dung chi tiết mẫu quyết định, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung mẫu quyết định thay người đại diện ngoài tố tụng

Mẫu số 07-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)

……….(1)………
…………..(2)…………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./QĐ-….(3)…….

……(4)……., ngày thángnăm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế người thực hiện đại diện ngoài tố tụng

………(5)………

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý của Ông/Bà ……..(6) …………........... ngày ...../…../20......

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử Ông/Bà ……………………………….(7)………………………………………….....

là ……………….. (8) …………………………… của …………………. (2) ……………………

thay thế cho Ông/Bà ……………….(9) ……….. thực hiện đại diện ngoài tố tụng cho

Ông/Bà …………. (10) ……., trong vụ việc ……………...............................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định

số ……/QĐ-TGPL ngày …… tháng ……. năm 20…… của ………… (5) …………. về việc cử

Ông/Bà ……………………(9) ………………… thực hiện đại diện ngoài tố tụng.

Điều 3. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Điều 3;
- (11);
- Lưu: TT/CN/TC.

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành văn bản;

(2): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(3): Số, ký hiệu của Quyết định;

(4): Địa danh;

(5): “Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Trưởng Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Giám đốc Công ty luật” hoặc “Trưởng Văn phòng luật sư” hoặc “Người đứng đầu tổ chức tư vấn pháp luật”;

(6): Họ tên người có yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý;

(7): Họ tên người thực hiện trợ giúp pháp lý được cử để thay thế;

(8): Ghi rõ chức danh người thực hiện trợ giúp pháp lý;

(9): Họ tên người thực hiện trợ giúp pháp lý;

(10): Họ tên người được trợ giúp pháp lý.

(11): Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Mẫu quyết định thay thế người đại diện thực hiện ngoài tố tụng

Quyết định thay người đại diện ngoài tố tụng

Đánh giá bài viết
1 51
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo