Mẫu phiếu nhập kho 03 - VT 2021 theo Thông tư 88 mới nhất

Mẫu phiếu nhập kho 03 - VT 2021 là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. Sau đây là Phiếu nhập kho của hộ cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Phiếu nhập kho là gì?

Phiếu nhập kho là chứng từ ghi lại, theo dõi tình hình tài sản của doanh nghiệp, cung cấp nhưng thông tin chi tiết liên quan đến tài sản tăng, làm cơ sở để định kỳ vào sổ báo cáo chi tiết, thẻ kho…

2. Mẫu 03-VT: Phiếu nhập kho

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:...

Địa chỉ:..........................................

Mẫu số 03 - VT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Số:....................................

- Họ và tên người giao hàng: ............................................................................

- Theo ............ số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ......................

Địa điểm nhập kho: .................................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

Ngày ... tháng ... năm ..…...

NGƯỜI GIAO HÀNG
(Ký, họ tên)

THỦ KHO
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỘ KINH DOANH/
CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, họ tên)

3. Cách viết phiếu nhập kho

– Tên của mẫu phiếu: Phiếu nhập kho

– Ghi rõ thời gian lập bản phiếu nhập kho, số phiếu bao nhiêu?, nợ như thế nào?

Ví dụ:

Ngày, tháng, năm

Số ?

Nợ:?

Có:?

– Thông tin của người giao, bao gồm: họ và tên

– Theo … số?…ngày, tháng, năm,….

Nhập tại kho nào? (ghi rõ tại kho nào nếu có nhiều kho), nơi nhập hàng rõ ràng ở đâu?

– Phần kẻ bảng ghi rõ về số thứ tự từng loại sản phẩm, hàng hóa: tên, loại nhãn hiệu, dụng cụ, hàng hóa, mã số của loại hàng nhập kho, được tính theo chiếc/ kg/…, số lượng cụ thể theo chứng từ và theo thực tế, giá cụ thể, tổng của các thành phần đã liệt kê trên.

– Tổng của số tiền bằng chữ?

– Chứng từ gốc được đính kèm theo?

+…………………………………..

+…………………………………..

– Ngày tháng năm lập phiếu?

– Ký và ghi rõ họ tên của những người sau:

+ Người lập phiếu

+ Người giao hàng

+ Kế toán trưởng? hoặc bộ phận khác mà có nhu cầu nhập hàng

+ Thủ kho

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 675
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.