Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị là gì? Mẫu nhận xét đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị là gì?

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị là mẫu bản nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét, đánh giá, sơ lược về lịch sử cán bộ...

2. Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày … tháng … năm

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

(của tập thể lãnh đạo đơn vị)

I. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ

1. Họ và tên: ……………… Giới tính: Nam (nữ)

2. Ngày, tháng, năm sinh

3. Quê quán

4. Nơi ở hiện nay

5. Ngày vào Đảng, ngày chính thức

6. Trình độ: Chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

7. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

8. Quá trình công tác

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống

- Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đạo đức lối sống; thái độ và hành động chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác; quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân.

- Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở đơn vị; tinh thần đoàn kết tập thể.

2. Năng lực công tác

- Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Nhà nước.

- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao (nhấn mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây, căn cứ vào đánh giá, phân loại hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu, triển vọng phát triển.

III. KẾT LUẬN CHUNG

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn chức danh.

2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.545
0 Bình luận
Sắp xếp theo