Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản là biểu mẫu áp dụng cho các đối tượng có giao dịch với các ngân hàng, tổ chức tín dụng mà hoatieu.vn muốn gửi tới các bạn tham khảo, các bạn có thể tải về và dùng luôn mà không cần chỉnh sửa tại đây.

1. Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản số 1

Công ty ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., Ngày ... tháng ... năm 201..

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Ban Tổng giám đốc Công ty.......................

Căn cứ vào hợp đồng số .../... ngày ... tháng ... năm 20.... giữa Công ty .......... và Công ty .............

Kính đề nghị Công ty ..................chuyển số tiền: ...................

Bằng chữ:............................................................

Của hợp đồng số .../... ngày ... tháng ... năm 201.. vào tài khoản của Công ty ..............

Số tài khoản: .............................................

Tại ngân hàng: ...........................................

Trân trọng Công ty ..........................

Giám đốc

(ký tên và đóng dấu)

2. Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản số 2

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị chuyển khoản:

………………………

Đơn vị:……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

.............., ngày…… tháng………. năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: ................................Ngân hàng:.................

Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………….........…..............

Đơn vị:……………………………………………………………………........……………..............

Số tiền bằng số: ………………………………………………………………........……….............

Bằng chữ: ……………………………………………………………………..........……….............

Lý do chi tiêu: …………………………………………………………………........……….............

Căn cứ vào hoá đơn số: …….................................... ngày ….... tháng ……. năm ……......

Tên tài khoản thụ hưởng:………………………………………………………………...................

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………........................

Số tài khoản: ………………………………………………………………………….......................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….....................

Thủ trưởng đơn vị
Người xin thanh toán

Chủ nhiệm đề tài/dự án

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số:……………………………………………………………………………………….............

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………...........

  .............., ngày......... tháng .........năm.......
Phụ trách kế toán TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 38.803
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo