Mẫu giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản

Mẫu giấy ghi chép đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản

Mẫu giấy ghi chép đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc đăng ký kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở xuất khẩu thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin về cơ sở... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ghi chép đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

............., ngày...tháng...năm...

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN (1)

Kính gửi: ……………………………………………

(Cơ quan kiểm tra) (2)

Căn cứ các quy định trong Thông tư Quy định về chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu số ................./TT-BNNPTNT ngày ................. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:

Tên Cơ sở (3): ......................................................................................................

Tên giao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có): ..................................

Mã số của Cơ sở (nếu có): ..................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP (nếu có): .....................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:.......................... Email: .......................

Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra: .......................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax.......................... Email: ........................

Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong Quy chuẩn ………………………………. và đối chiếu với điều kiện thực tế của Cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra, thẩm định và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP:

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ………………………………………………..

Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. …………………………….………………………………………………………...……

3. ……………………………………………………………………………………............

GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy ghi chép đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản

Mẫu giấy ghi chép đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản

Đánh giá bài viết
1 106
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo