Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành là mẫu đơn đề nghị được công ty du lịch lữ hành lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép tham quan du lịch cho công ty lữ hành được đưa người nước ngoài vào tham quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành tại đây.

Thủ tục xin visa du lịch nước ngoài

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

CV xin việc ngành du lịch

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành như sau:

CÔNG TY.............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: ................

..........., ngày...........tháng........năm.........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THAM QUAN DU LỊCH

Kính gửi:……………………………

Đề nghị quý Cục giải quyết cho....... người nước ngoài vào tham quan, du lịch từ.....giờ..... ngày....../...../201... đến...... giờ....... ngày...../...../201... theo chương trình do Công ty chúng tôi tổ chức. Chi tiết cụ thể về số khách này như sau:

1. Đến từ nước/lãnh thổ............................. trên máy bay/tàu biển số.................. ngày...................... và sẽ đi đến nước/lãnh thổ.................

2. Quá cảnh cửa khẩu...................................... từ....... giờ..... ngày...../...../201... đến....... giờ..... ngày...../...../201...

3. Danh sách:

STT

Họ và tên

(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Cán bộ Công ty trực tiếp quản lý, hướng dẫn khách ....................................... Công ty chúng tôi xin đảm bảo quản lý, hướng dẫn khách tham quan, du lịch đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 851
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo