Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm

Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm là văn bản được sử dụng khi cá nhân, tổ chức muốn xin chốt sổ bảo hiểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm

Đơn vị:..........
Số:.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011của BHXH Việt Nam)

................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

ĐƠN XIN CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tên đơn vị:..................................................................................................

- Mã số quản lý:.............................................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................

Nội dung:

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện .......xác nhận cho tôi thời gian tôi tham gia bảo hiểm xã hội khi công tác tại......trong khoảng thời gian từ..... đến....

Lý do:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------

2. Nội dung công văn chốt sổ bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

Mẫu bản công văn chốt sổ bảo hiểm thường được cá nhân tổ chức lập ra để xin được chốt sổ bảo hiểm.

Mẫu bản công văn chốt sổ bảo hiểm gồm các nội dung:

+ Thông tin cá nhân tổ chức làm đơn

+ Nội dung xin chốt sổ bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.977