Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng

Mẫu biên bản về hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng

Mẫu biên bản về hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung hội nghị, nội dung bổ nhiệm lại... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng như sau:

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

..........., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
V/v đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

- Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………...............…....

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:..............phiếu

- Số phiếu thu về:...............phiếu

- Số phiếu hợp lệ:...............phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...............phiếu.

- Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan quản lý trực tiếp trường/trung tâm.

(2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

Mẫu biên bản về hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng

Mẫu biên bản về hội nghị cán bộ chủ chốt đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng

Đánh giá bài viết
1 3.380
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo