Mẫu báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định xây dựng công trình

Mẫu báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định xây dựng công trình

Mẫu báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định xây dựng công trình là mẫu văn bản báo cáo tổng hợp dùng cho các chủ đầu tư khi muốn báo cáo tổng hợp về hồ sơ thẩm định xây dựng công trình của mình cho cơ quan thẩm định. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo

Mẫu báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định xây dựng công trình

Mẫu báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định xây dựng công trình

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định xây dựng công trình:

Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ..................
V/v ..................
........., ngày ... tháng ... năm......

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Về hồ sơ trình thẩm định

Kính gửi: (Tên cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (nếu có) do.... (đơn vị lập);

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

(Tên chủ đầu tư) trình Báo cáo tổng hợp thiết kế và dự toán xây dựng công trình (nếu có) với các nội dung sau:

1. Sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật (hồ sơ thiết kế bao gồm: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan);

2. Thống kê các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;

3. Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (nếu có) (ngành nghề được phép thực hiện lập khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp);

4. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (mô tả chi Tiết về năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì);

a. Các chủ nhiệm khảo sát xây dựng:

- Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: ...(loại hình khảo sát được cấp theo chứng chỉ hành nghề)......... có đủ năng lực khảo sát xây dựng công trình và theo Chứng chỉ số ............ ngày ............ đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

b. Các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng công trình:

- Chủ nhiệm thiết kế: ............ có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình và theo Chứng chỉ số ............... ngày ............ đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

- Chủ trì thiết kế....(theo chuyên môn thiết kế được cấp theo chứng chỉ hành nghề): ............... có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình và theo chứng chỉ số ............ ngày ............ đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 8.005
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo