Đáp án Hội thi lá phiếu trách nhiệm

Hội thi lá phiếu trách nhiệm là hội thi được Tỉnh đoàn Tuyên Quang phát động. Đây là hội thi ý nghĩa, phổ biến kiến thức về bầu cử cho người dân.

Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo đáp án Hội thi lá phiếu trách nhiệm.

1. Hội thi lá phiếu trách nhiệm tháng 4/2021 bài 1

Câu 1: Cơ quan nào là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A Chính phủ

B Quốc hội

C Hội đồng nhân dân

D Uỷ ban nhân dân

Câu 2: Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó ít nhất là bao nhiêu người?

A. 1 người

C. 2 người

B. 3 người

C. 4 người

Câu 3: Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng hình thức nào?

A. Gặp gỡ với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử.

B. Trao đổi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

C. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử; thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

D. Tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi cư trú

Câu 4: Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất mấy kỳ?

A. 2 kỳ

C. 3 kỳ

B. 4 kỳ

C. 5 kỳ

Câu 5: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những trường hợp nào dưới đây có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng?

A. Đơn vị vũ trang nhân dân;

B. Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên;

C. Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Ủy ban bầu cử được thành lập ở những cấp nào?

A. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

B. Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương,

C. Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV trong danh sách chính thức những người ứng cử phải đảm bảo có tỷ lệ tối thiểu là bao nhiêu phần trăm?

A. 35%.

B. 40%.

C. 45%.

D. 50%.

Câu 8: Hội đồng bầu cử Quốc gia, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 10 ngày trước ngày bầu cử.

B. 15 ngày trước ngày bầu cử.

C. 20 ngày trước ngày bầu cử.

D. 30 ngày trước ngày bầu cử.

Câu 9: Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương?

A Chính phủ

B Quốc hội

C Uỷ ban nhân dân

D Hội đồng nhân dân

Câu 10: Trong những đáp án sau, đáp án nào đảm bảo đúng và đầy đủ các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội?

A. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

B. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

C. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11: Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn chung nào dưới đây?

A. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.

B. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử. Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.

C. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử. Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12: Uỷ ban nhân dân tỉnh loại II có tối đa bao nhiêu Phó Chủ tịch?

A. 2

B. 3

C. 4

C. 4

Câu 13: Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 50 ngày

B. 60 ngày

C. 70 ngày

D. 80 ngày

Câu 14: Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được thành lập trước ngày bầu cử chậm nhất bao nhiêu ngày?

A. 40 ngày

B. 50 ngày

C. 60 ngày

D. 70 ngày

Câu 15: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

A. Đủ 18 tuổi trở lên

B. Đủ 19 tuổi trở lên

C. Đủ 20 tuổi trở lên

D. Đủ 21 tuổi trở lên

Câu 16: Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương do cơ quan nào chủ trì tổ chức thực hiện công việc của Hội nghị hiệp thương?

A. Uỷ ban nhân dân.

B. Hội đồng nhân dân.

C. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

D. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Câu 17: Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 112 ngày

B. 113 ngày

C. 114 ngày

D. 115 ngày

Câu 18: Tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong danh sách chính thức những người ứng cử phải đảm bảo có tỷ lệ tối thiểu là bao nhiêu phần trăm?

A. 35%.

B. 40%.

C. 45%.

D. 50%.

Câu 19: Tiêu chuẩn nào sau đây không phải là tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?

A. Có trình độ cử nhân trở lên.

B. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

C. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật.

D. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Câu 20: Uỷ ban nhân dân tỉnh loại III có tối đa bao nhiêu Phó Chủ tịch?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. Hội thi Lá phiếu trách nhiệm Tỉnh đoàn Tuyên Quang bài 2

Câu 1: Trong những đáp án sau, đáp án nào đảm bảo đúng và đầy đủ các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội?

A. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

B. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

C. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Thời hạn niêm yết danh sách cử tri chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 30 ngày

B. 40 ngày

C. 50 ngày

D. 60 ngày

Câu 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có tối đa bao nhiêu Phó Chủ tịch?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 112 ngày

B. 113 ngày

C. 114 ngày

D. 115 ngày

Câu 7: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những trường hợp nào dưới đây có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng?

A. Đơn vị vũ trang nhân dân;

B. Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên;

C. Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

A. Đủ 18 tuổi trở lên

B. Đủ 19 tuổi trở lên

C. Đủ 20 tuổi trở lên

D. Đủ 21 tuổi trở lên

Câu 9: Cơ quan nào là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A-Chính phủ

B Quốc hội

C Hội đồng nhân dân

D  Uỷ ban nhân dân

Câu 10: Tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV trong danh sách chính thức những người ứng cử phải đảm bảo có tỷ lệ tối thiểu là bao nhiêu phần trăm?

A. 35%.

B. 40%.

C. 45%.

D. 50%.

Câu 5: Quốc hội có những chức năng nào dưới đây?

A. Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

B. Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện quyền thanh tra

C. Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; thực hiện công tác kiểm tra

D. Thanh tra giám sát.

Câu 6: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mấy?

A  Khoá XII

B Khoá XIII

C Khóa XIV

D Khoá XV

Câu 11: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và….”. Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

A. Dân chủ

B. Tự do

C. Bỏ phiếu kín

D. Bí mật

Câu 12: Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất mấy kỳ?

A. 2 kỳ

C. 3 kỳ

B. 4 kỳ

C. 5 kỳ

Câu 13: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh được thành lập chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 90 ngày.

B. 95 ngày.

C. 100 ngày.

D. 105 ngày.

Câu 14: Hội đồng bầu cử Quốc gia, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 10 ngày trước ngày bầu cử.

B. 15 ngày trước ngày bầu cử.

C. 20 ngày trước ngày bầu cử.

D. 30 ngày trước ngày bầu cử.

Câu 15: Hội đồng bầu cử Quốc gia do cơ quan nào thành lập?

A. Chính phủ

B. Quốc hội

C. Hội đồng nhân dân

D. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Câu 16: Uỷ ban nhân dân tỉnh loại III có tối đa bao nhiêu Phó Chủ tịch?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 17: Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta là ngày nào?

A 09/11/1946

B 06/01/1946

C 02/9/1945

D 02/03/1946

Câu 18: Ủy ban bầu cử được thành lập ở những cấp nào?

A. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

B. Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương,

C. Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19: Tổ bầu cử được thành lập chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 40 ngày.

B. 50 ngày.

C. 55 ngày

D. 60 ngày.

Câu 20: Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tuy nhiên, tùy tình hình địa phương việc bỏ phiếu có thể kết thúc muộn hơn nhưng không được quá mấy giờ cùng ngày?

A. Tám giờ tối cùng ngày

B. Chín giờ tối cùng ngày

C. Mười giờ tối cùng ngày

D. Mười một giờ tối cùng ngày

3. Hội thi Lá phiếu trách nhiệm

Hội thi Lá phiếu trách nhiệm do Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức

Hội thi được chia làm 2 vòng: Vòng sơ khảo với hình thức trắc nghiệm và thi theo tuần; vòng chung kết có 50 thí sinh có số điểm cao nhất trong các tuần, thi các phần rung chuông vàng và sân khấu hóa. Các thí sinh tham gia hội thi sẽ được nghiên cứu các tài liệu: Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”; đề cương tuyên truyền những nội dung cơ bản về cuộc bầu cử.

Thông qua hội thi giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững về luật và các nội dung có liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Hội thi lá phiếu trách nhiệm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
9 3.438
0 Bình luận
Sắp xếp theo