Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2023-2024 (KNTT, CTST, CD)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2023-2024 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều, bao gồm ma trận, hướng dẫn chấm điểm, đề thi có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK1. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn toán lớp 4 và phù hợp với năng lực của học sinh tiểu học. Mời các em tham khảo và tải về đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 4 kèm đáp án để ôn luyện chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.

I. Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nội dung kiểm tra

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: các số có nhiều chữ số; số chẵn, số lẻ; làm tròn số đến hàng trăm nghìn; số tự nhiên; biểu thức chứa chữ, so sánh; phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.

Số câu

3

3

2

1

6

3

Số điểm

1,5

1,5

2

1

3

3

Đại lượng và đo các đại lượng: Yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ, dm2; m2; mm2.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đo góc.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Giải bài toán có ba bước tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

4

4

4

1

8

5

Số điểm

2

2

5

1

4

6

II. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán có đáp án (3 bộ sách mới)

1. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối tri thức

2. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

3. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh Diều

III. Bộ đề ôn thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 có lời giải

1. Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn toán có đáp án số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số hàng chục nghìn của số 905 432 là:

A. 9

B. 0

C. 5

D. 4

Câu 2: Tìm số tự nhiên x, biết: 2 < x < 5. Vậy x là:

A.1; 2

B. 2; 3

C. 3; 4

D. 4; 5

Câu 3: Tìm số trung bình cộng của 42 và 52 là:

A. 47

B. 57

C. 27

D. 36

Câu 4: Trong các số 42756; 42567; 42765; 42675 số nào lớn nhất là:

A. 42756

B. 42765

C. 42657

D. 42567

Câu 5: 2 tấn 5 yến =………... kg

A. 250

B. 2500

C. 2050

D. 2000

Câu 6: Trong các hình trên hình nào có hai góc vuông?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình A và hình B

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 37 072 + 21 436

b) 37656 12037

c) 487 × 3

d) 790 : 2

Bài 2. Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

Ý đúng

B

C

A

B

C

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1.

a. 58508

b. 25619

c. 1461

d. 395

Bài 2.

Hai lần thùng bé là:

600 – 120 = 480

Số lít nước thùng bé là:

480 : 2 = 240 (l)

Số lít nước thùng to là:

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: Thùng bé là: 240 lít, thùng to là: 360 lít.

2. Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn số 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:

Mỗi câu sau có các đáp án A, B, C, D. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:

A. 71 608

B. 57 312

C. 570 064

D. 56 738

Câu 2. Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào?

A. 35 462 008

B. 35 460 208

C. 35 462 208

D. 35 462 280

Câu 3. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 128; 276; 762; 549

B. 276; 549; 762; 128

C. 128; 276; 549; 762

D. 762; 549; 276; 128

Câu 4. Số lớn nhất trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831.

A. 79 217

B. 79 257

C. 79 381

D. 79 831

Câu 5. giờ = ........ phút. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Câu 6. Cho 2m 7cm = ..................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 27

B. 207

C. 207 cm

D. 270cm

Câu 7. 3 tấn 72 kg = ............ kg.

A. 372

B. 3072

C. 3027

D. 3070

Câu 8. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 720 cm2

B. 36 cm2

C. 144cm2

D. 72 cm2

Câu 9. Tổng của hai số là 58, hiệu của hai số là 36. Số lớn và số bé lần lượt là:

A. 47 và 11

B. 22 và 11

C. 11 và 47

D. 47 và 94

Câu 10. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7;14 ; 21 ; ...... ; ...... ; ....... ; .........;

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 465218 + 342905

b) 839084 – 46937

Câu 2. Bài toán:

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 3. Tìm tất cả các số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm). Đúng mỗi bài được 1 điểm

a , 808123

b, 792147

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải

- Cả ba giờ ô tô đó chạy được là:

40 + 48 + 53 = 141 (km)

- Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:

141 : 3 = 47 (km)

Đáp số: 47 km.

Bài 5.

Các số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5 là:

16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94, 50

………………………………

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng:

1. Số “Ba mươi ba triệu ba trăm linh ba nghìn không trăm linh bảy” viết là:

A. 33300007

B. 33303007

C. 33330007

D. 30333007

2. Giá trị của chữ số 8 trong số 45873246 là:

A. 8000

B. 80000

C. 800000

D. 8000000

3. Trung bình cộng của 2 số là 234. Biết số thứ nhất là 196. Vậy số thứ hai là:

A. 215

B. 19

C. 38

D. 272

4. Số lớn nhất trong các số: 725369; 725396; 725936; 725693 là:

A. 725936

B. 725396

C. 725369

D. 725693

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1. 2 tấn 5 tạ = 2500kg

2. 3m = 30cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính và tính:

4556 + 3728

74928 – 5342

5034 x 8

14100 : 6

Bài 2. Tính:

1. Điền số vào chỗ chấm.

thế kỉ 17 năm = .......................... năm.

2. Tính giá trị biểu thức : 149 + 608 : 8 = .....................................................

3. Bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn toán số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng:

1. Số “Ba mươi ba triệu ba trăm linh ba nghìn không trăm linh bảy” viết là:

A. 33300007

B. 33303007

C. 33330007

D. 30333007

2. Giá trị của chữ số 8 trong số 45873246 là:

A. 8000

B. 80000

C. 800000

D. 8000000

3. Trung bình cộng của 2 số là 234. Biết số thứ nhất là 196. Vậy số thứ hai là:

A. 215

B. 19

C. 38

D. 272

4. Số lớn nhất trong các số: 725369; 725396; 725936; 725693 là:

A. 725936

B. 725396

C. 725369

D. 725693

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính và tính:

4556 + 3728

74928 – 5342

5034 x 8

14100 : 6

Bài 2. Tính:

1. Điền số vào chỗ chấm.

thế kỉ 17 năm = .......................... năm.

2. Tính giá trị biểu thức : 149 + 608 : 8 = .....................................................

Bài 3. Hãy vẽ một đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng CD. (0,5 điểm)

Bài 4. Một miềng đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 30m. Chiều dài hơn chiều rộng 16m. Tìm chiều dài và chiều rộng miếng đất đó?

Bài 5: Bạn An dự định mua một bộ xếp hình giá 55 000 đồng. Mỗi ngày An để dành được 8000 đồng. Hỏi sau một tuần, bạn An có thể mua bộ đồ chơi đó không ? Vì sao ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Phần I. Trắc nghiệm

Bài 1.

1. B. 33303007

2. C. 800000

3. D. 272

4. B. 725396

Bài 2.

1. Đúng

2. Sai

Phần II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính và tính

4556 + 3728 = 8284

74928 – 5342 = 69586

5934 x 8 = 40272

14100 : 6 = 2350

Bài 2.

1)  thế kỉ 17 năm = 37 năm

2) 149 + 608 : 8 = 149 + 76 = 225

Bài 3.

Bài 4.

Chiều dài miếng đất là :

(30 + 16) : 2 = 23 (m)

Chiều rộng miếng đất là:

23 – 16 = 7 (m)

Đáp số: Chiều dài: 23m; Chiều rộng: 7m

Bài 5.

1 tuần = 7 ngày

Số tiền An để dành sau 1 tuần là :

8000 x 7 = 56000 (đồng)

Trả lời được: An có thể mua bộ đồ chơi đó vì bộ đồ chơi chỉ có 55000 đồng mà An để dành được 56000 đồng mà 56000 >55000 thì được 0,5 điểm.

4. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 số 4

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN LỚP 4
Thời gian 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: M 1

Chữ số 5 trong số 324 858 301 thuộc hàng nào, lớp nào?

A. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
B. Hàng nghìn, lớp nghìn.
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
D. Hàng chục, lớp nghìn.

Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: M1

Trong số 124 658 731, chữ số 7 có giá trị bao nhiêu?

A. 7
B. 70
C. 700
D. 7000

Câu 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: M2

769893….. 678909 + 201

857 432 – 431…….856 000

700 000 …….69 999 + 1

493 701 …….. 654 702 +3

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: M3

Trung bình cộng hai số là 1000, biết số thứ nhất hơn số thứ hai là 640. Vậy hai số đó là:

A. 1230 và 689
B. 1320 và 680
C. 1310 và 689
D. 1322 và 689

Câu 5: Cho hình vẽ sau: M3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021-2022

Nối các ý ở cột A, cột B, cột C lại với nhau sao cho phù hợp (mỗi ý chỉ được nối 1 lần)

A

Hình tam giác ABC có
Hình tam giác ABE có
Hình tam giác ACD có

B

1
3
5

C

Góc nhọn
Góc vuông
Góc tù

Câu 6: Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 40 m, chiều dài hơn chiều rộng 4 m. Chiều rộng thửa ruộng dài là………m. M3

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7: Tính: M1

4 yến 30 kg = …….kg

3 km 15 m = ……..m

5 thế kỉ = ………… năm

4 giờ 36 phút = ……. phút

Câu 8: Đặt tính rồi tính: M 2

516453 + 82398 463750 + 254081 789651 – 176012 462309 – 30554

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Một người sinh vào năm 76 của thế kỉ XIX và mất vào năm 37 của thế kỉ XX. Hỏi người đó sống được bao nhiêu năm? M3

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: An và Nguyên có tổng cộng 120 viên bi. Nếu An cho Nguyên 20 viên bi thì Nguyên có nhiều hơn An 16 viên bi. Hỏi An đã mua số bi của mình hết bao nhiêu tiền, biết rằng mua 3 viên bi hết 1000 đồng. M4

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN CHẤMĐIỂM

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. A

Câu 2. C

Câu 3.

769893…>. 678909 + 201 857 432 – 431<.856 000

700 000 …=.69 999 + 1 493 701 …<.. 654 702 +3

Câu 4. B

Câu 5.

Đề thi giữa học kì I lớp 4 môn Toán

Câu 6. Chiều rộng thửa ruộng dài là 8 m.

II. Tự luận:

Câu 7. Tính

4 yến 30 kg = 70 kg 5 thế kỉ = 500 năm

3 km 15 m = 3015 m 4 giờ 36 phút = 276 phút

Câu 8.

Đề thi giữa học kì I lớp 4 môn Toán

Câu 9.

Người đó sinh vào năm 76 của thế kỉ XIX tức là năm 1876.

Người đó mất vào năm 37 của thế kỉ XX tức là năm 1937.

Vậy số năm người đó sống là: 1937 – 1876 = 61 (năm)

Câu 10.

Bài giải:

Nếu An cho Nguyên 20 viên bi thì tổng số bi của hai bạn vẫn là 120 viên, hiệu số bi của hai bạn là 16 viên bi. Khi đó ta có sơ đồ sau:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Số bi của An khi đó là:

(120 – 16) : 2 = 52 (viên)

Số bi của An ban đầu là:

52 + 20 = 72 (viên)

Số tiền An đã mua bi là:

(72 : 3 ) × 1000 = 24 000 (đồng)

Đáp số: 24 000 đồng

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh đúng kết quả

Câu 2. Khoanh đúng kết quả

Câu 3. Điền đúng kết quả

Điền đúng 1 dấu

Câu 4. Khoanh đúng kết quả

Câu 5.

Nối đúng 1 ý

Nối sai hoặc không nối

Câu 6. Điền đúng

II. Tự luận:

Câu 7.

Tính đúng 1 phép tính

Câu 8.

Đặt tính đúng 1 phép tính

Tính đúng 1 phép tính

Câu 9.

Tìm đúng năm sinh

Tìm đúng năm mất

Tính đúng số năm

Câu 10.

Lập luận, vẽ sơ đồ đúng

Viết đúng câu lời giải và phép tính đúng, tính đúng

Viết đúng câu lời giải và phép tính đúng, tính đúng

Viết đúng câu lời giải và phép tính đúng, tính đúng

Viết đúng đáp số.

4 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,75 điểm

0,25 điểm

0 điểm

0,75 điểm

1 điểm

0,25 điểm

2 điểm

0, 25 điểm.

0, 25 điểm

1 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm.

0,5 điểm

2 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

Trên đây là 4 mẫu bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn toán được xây dựng bám sát chương trình sách giáo khoa mới. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo và tải về để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 1.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
48 18.903
0 Bình luận
Sắp xếp theo