Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền được nhận bằng tốt nghiệp thay cho mình vì lý do nào đó không tham gia nhận bằng được. Mời các bạn cùng xem và tải về giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp tại đây.

1. Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

GIẤY UỶ QUYỀN

Kính gửi:
  • Ban Giám hiệu Trường.............
  • Phòng Đào tạo ...................

Tên tôi là: ..........................................................................................................................

Ngày sinh: ......................Giới tính: Nam; Nữ ¨

CMND số: ..................... Ngày cấp ....../ ....../ .......... Nơi cấp: ........................................

Quê quán:...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Hiện nay đang công tác tại: ...............................................................................................

Nguyên là sinh viên ngành: ................................................... khóa: .................................

Vì lý do .............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

nên không đến nhận được bằng tốt nghiệp đại học.

Nay tôi uỷ quyền lại cho (anh, chị, em, bố, mẹ): ..............................................................

đến tại Trường Đại học...............nhận thay bằng tốt nghiệp đại học giúp tôi.

Họ tên người được uỷ quyền: ............................................................................................

Ngày sinh: Giới tính: Nam ¨; Nữ ¨

CMND số: ..................... Ngày cấp ....../ ....../ .......... Nơi cấp: ........................................

Quê quán:...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Hiện nay đang công tác tại: ...............................................................................................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách trước pháp luật về nội dung uỷ quyền trên. Kính mong Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp số 2

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Nội dung cơ bản của giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ...........................................

Em tên là ………………………...........sinh ngày……........…………tại........………........…...

Sinh viên lớp………………….....……....Khoa…………………………MSSV…..........…………

Tốt nghiệp ngành………………............. bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp……......

CMND số……………………..........….do CA tỉnh……….......………….cấp ngày……............

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)……………………...........sinh ngày……………………..tại…………................…………..

CMND số……………………...........do CA tỉnh………………….cấp ngày……….................……... đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

  ..........., ngày...tháng....năm.....
Người được ủy quyền
(Ký, viết đủ họ tên)
Người ủy quyền
(Ký, viết đủ họ tên)
Xác nhận của cơ quan
(Ký, viết đủ họ tên)
Xét duyệt của phòng Đào tạo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
28 108.288
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo