Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 149 2020/TT-BCA được Bộ công an ban hành về hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy.