Đơn xin tha tù trước thời hạn

Mẫu đơn tha tù 2018

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới, chuyển từ hình thức chấp hành án tại các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại cộng đồng (tha tù trước thời hạn có điều kiện), lần đầu các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện, VKSND tối cao đã có hướng dẫn về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 160/TANDTC-PC
V/v ban hành một số biểu mẫu về
tha trước thời hạn điều kiện.
Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018
Kính gửi:
- Các Tòa án nhân dân Tòa án quân sự các cấp;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của một số
Tòa án về việc ban hành biểu mẫu áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng
hình sự. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong việc áp dụng biện
pháp tha trước thời hạn điều kiện, Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm
theo Công văn này một số biểu mẫu sau đây:
1. Mẫu số 01/HS: Quyết định tha trước thời hạn có điều kiện;
2. Mẫu số 02/HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định tha trước thời hạn có điều
kiện.
Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân
Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng c đơn vị thuộc a án nhân dân tối cao
ngay khi nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt, triển khai thi hành
nghiêm túc các biểu mẫu ban hành m theo ng n này. Trong quá trình
thực hiện nếu ớng mắc thì báo cáo Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ
Pháp chế Quản khoa học hoặc qua hòm thư điện tử
phapchetoaan2016@gmail.com) để sự giải thích, hướng dẫn, sửa đổi, bổ
sung kịp thời./.
KT. CHÁNH ÁN
Nơi nhận:
- N trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó Chánh án TANDTC;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC&QLKH.
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ
Mẫu số 01/HS (Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23
tháng 7 m 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN (1) …………
(1)
Số: …../…../…..
(2)
QUYẾT ĐỊNH
Tha trước thời hạn điều kiện
TÒA ÁN
(4)
………………………
- Thành phần Hội đồng phiên họp xét hủy tha trước thời hạn điều kiện
gồm có:
(5)
Chánh án - Chủ tịch hội đồng: Ông (Bà)....................................................…….
Các Thẩm phán: Ông (Bà)...................................................................................
Ông (Bà)...........................................................................................................
- Thư phiên họp: Ông (Bà)
(6)
......................................................................
- Đại diện Viện Kiểm soát
(7)
..................................................................... tham
gia phiên họp:
Ông (Bà)................................................................................................... - Kiểm
sát viên.
-
(8)
........................................................………………………………..................
NHẬN THẤY:
Ngày …… tháng ….. năm......,
(9)
………….. h đề nghị xét tha trước
hạn điều kiện đối với:
(10)
…………………………
XÉT THẤY:
Trên sở c tài liệu trong hồ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý
kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau:
(11)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Căn c vào
(12)
...................................................................................................…
QUYẾT ĐỊNH:
1. Chấp nhận đề nghị tha trước thời hạn điều kiện (không chấp nhận đề
nghị tha trước thời hạn điều kiện) đối với:
(13)
.........................................….
2.
(14)
.......................................................................................................................
3. Quyết định này thể bị kháng ngh hiệu lực k từ ngày hết thời hạn
kháng nghị. Phạm nhân quyền khiếu nại đối với quyết định về việc chấp
nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha trước thời hạn có điều kiện.
4.
(15)
.........................................................………………………………………..
trách nhiệm thi hành quyết định y./.
Nơi nhận:
- Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định
tại khoản 8 Điều 368 của Bộ luật T tụng
hình sự;
- Lưu hồ .
TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
CHÁNH ÁN - CHỦ TỊCH HỘI
ĐỒNG
(Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
14 1.284
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo