Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp là mẫu đơn đề nghị dùng cho giáo viên, nhân viên y tế.......... đăng ký tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Nội dung cơ bản của đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

Mẫu số 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ...................... chính (hạng II) lên .................. cao cấp (hạng I)

Kính gửi: .....................................................

Đồng kính gửi: ............................................

Tên tôi là (chữ in hoa): ........................................ Nam (nữ): ..................................

Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................

Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, phòng): ...............................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: ...............................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ......................................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: .......................... mã số: ......................

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ................................

Hệ số lương hiện hưởng: ................................ ngày tháng năm xếp: ......./...... /........

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ .................. chính (hạng II) lên ............ cao cấp (hạng I) tại Công văn số ........ ngày ...............của ....... và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ chính (hạng II) lên ............. cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. .................................................................

5. .................................................................

6. .................................................................

........., ngày ..... tháng ..... năm ......

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Mẫu số 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ...................... chính (hạng III) lên .................. cao cấp (hạng II)

Kính gửi: .....................................................

Đồng kính gửi: .............................................

Tên tôi là (chữ in hoa): ........................................ Nam (nữ): .....................................

Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................................

Nơi ở hiện nay: ........................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, phòng): ..................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: ..................................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: .........................................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ........................ mã số: ...........................

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ...................................

Hệ số lương hiện hưởng: .................................... ngày tháng năm xếp: ......./....../........

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ ............ (hạng III) lên ............ chính (hạng II) tại Công văn số ......... ngày ......... của .......... và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ (hạng III) lên chính (hạng II)

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1.................................................................

2. ...............................................................

3. ...............................................................

4. ...............................................................

5. ...............................................................

6. ...............................................................

........, ngày ...... tháng ...... năm ........

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Trình tự tổ chức thi thăng hạng của giáo viên

Theo Điều 4, 5, 6 Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT, các vấn đề về thi thăng hạng giáo viên được quy định cụ thể như sau:

STT

Hình thức thi

Nội dung thi

1

Kiến thức chung

Thăng từ hạng II lên hạng I

Lựa chọn 1 trong ba hình thức:

- Tự luận: 150 phút

- Trắc nghiệm: 45 phút

- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm: 120 phút

- Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết về pháp luật viên chức (30%), lĩnh vực giáo dục và đào tạo (70%;

- Giải đáp một số vấn đề trong thực tế của cấp học phù hợp với chức danh giáo viên hạng I…

Từ hạng III lên hạng II

Lựa chọn 1 trong ba hình thức:

- Tự luận: 120 phút

- Trắc nghiệm: 45 phút

- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm: 90 phút

- Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết về pháp luật viên chức (30%), lĩnh vực giáo dục và đào tạo (70%);

- Vận dụng kiến thức áp dụng vào thực tiễn…

Từ hạng IV lên hạng III

Lựa chọn 1 trong ba hình thức:

- Tự luận: 90 phút

- Trắc nghiệm: 30 phút

- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm: 60 phút

- Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết về pháp luật viên chức (30%), lĩnh vực giáo dục và đào tạo (70%);

- Vận dụng kiến thức áp dụng vào thực tiễn…

2

Chuyên môn, nghiệp vụ

Thăng từ hạng II lên hạng I

- Thuyết trình: Tối đa 15 phút

- Phỏng vấn: Tối đa 15 phút

- Trình bày tổng quan về kết quả dạy học, giáo dục học sinh;

- Phỏng vấn về chuyên môn thuộc lĩnh vực đảm nhiệm…

Từ hạng III lên hạng II

- Trắc nghiệm: 45 phút

Hoặc

- Vấn đáp: 30 phút (Chuẩn bị tối đa 20 phút, vấn đáp 10 phút)

- Kiểm tra hiểu biết của giáo viên dự thi về nhiệm vụ của giáo viên hạng II

- trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu tiêu chuẩn giáo viên hạng II

- Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn…

Từ hạng IV lên hạng III

- Trắc nghiệm: 45 phút

Hoặc

- Vấn đáp: 30 phút (Chuẩn bị tối đa 20 phút, vấn đáp 10 phút)

- Kiểm tra hiểu biết của giáo viên dự thi về nhiệm vụ của giáo viên hạng III

- trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu tiêu chuẩn giáo viên hạng III

- Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn…

Đặc biệt, riêng ngoại ngữ và tin học mỗi môn sẽ thi trắc nghiệm trong vòng 45 phút về kỹ năng đọc, hiểu, viết của một trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của từng hạng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 22.290
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.