Báo cáo tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác 2024

Mẫu số 07: Mẫu Báo cáo về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Nhiệm vụ của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Ủy ban là phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; chủ trì công tác thẩm định đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các cơ quan thành viên Ủy ban để chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao xét cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam…

2. Mẫu số 07: Báo cáo về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 07 theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP
Mẫu số 07 theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 07 báo cáo về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

Mẫu số 07

ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../BC-UB

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài năm...

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

I. TỔNG QUAN CHUNG

Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM...

1. Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

a) Hoạt động viện trợ

b) Các hoạt động đáng lưu ý

2. Công tác của Ủy ban và các cơ quan

a) Công tác tham mưu đề xuất phương hướng, giải pháp trong công tác phi chính phủ nước ngoài

b) Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác phi chính phủ nước ngoài

c) Công tác tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

d) Công tác phổ biến, cung cấp thông tin liên quan tới các cơ quan đối tác Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

đ) Những vấn đề cần lưu ý trong việc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

1. Dự báo xu hướng công tác phi chính phủ nước ngoài

2. Phương hướng, nhiệm vụ

3. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ:...
- ……
- Lưu: …

CHỦ NHIỆM

Trên đây là Mẫu số 07: Báo cáo về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 62
0 Bình luận
Sắp xếp theo