Thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Thủ tục tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

1. Trình tự thực hiện

Người đủ điều kiện tiếp nhận làm công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lập hồ sơ cá nhân và gửi đến cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức.

Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển (trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ); lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức không qua thi tuyển gửi Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có văn bản gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến.

Sở Nội vụ ra quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

2. Cách thức thực hiện

Tại Sở Nội vụ

3. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ :

- Công văn đề nghị của người đứng đầu cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi về việc tiếp nhận công chức không qua thi, trong đó mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; số chỉ tiêu biên chế công chức được giao mà chưa sử dụng của cơ quan; dự kiến xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định.

- Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra sát hạch (đối với trường hợp phải qua kiểm tra, sát hạch).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp mới tốt nghiệp đại học, trên đại học (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV); Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c_BNV có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận người đã có kinh nghiệm công tác (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a, Khoản 1,Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết

60 ngày

- Tại Sở Nội vụ: 15 ngày.

- Tại Văn phòng UBND tỉnh: 15 ngày.

- Tại Bộ Nội vụ: 30 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục

Cá nhân và cơ quan tiếp nhận

6. Cơ quan thực hiện thủ tục

Sở Nội vụ

7. Kết quả thực hiện thủ tục

Quyết định hành chính

8. Lệ phí

Không thu lệ phí

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV/2008)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục

- Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội: Luật cán bộ, công chức.

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Lưu ý: Bạn nhấn vào Tải về để xem các biểu mẫu, văn bản quy định về thủ tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

Đánh giá bài viết
1 6.186
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.