Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Ngữ Văn THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Ngữ Văn THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Toán

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN
(Bồi dưỡng trực tiếp)
MÔ ĐUN 2
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT,NG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN NGỮ VĂN
Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020
BQ
GIAO
D
l}
C VA DAO
T~O
TRUONG
DAI
HOC
SV
PRAM
THANH
PH6
H6 cHi
MINH
CHUO
NG
TRiNH
ETEP
TAl
LI:E:U
HlfONG
DAN
BOI DUONG
GIAo
vrE
N PH6 THONG
coT
cAN
(B6i duong tn,rc tiSp)
MODUN
2
SU
Dl}NG
PHUONG
PHAP
D~
Y
HQC
VA
GIAO
Dl}C
PHAT
TRIEN
PIIAM
CHAT, NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
CO
SO
MONNGUVAN
Dai dien Ban bien soan
. . .
Chu bien
PGS. TS. Drrong
Thj
HAng
Hi~u
Thanh
phB
HA
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
1 2.575

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo