Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Toán THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Toán THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Toán

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN
(Bồi dưỡng trực tiếp)
MÔ ĐUN 2
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT,NG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN TOÁN
Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020
2
B<)
GIAO
DVC VA
DAO
T
~0
TRUONG
DAI HOC
SU
PRAM
THANH
PH6
H6
cHi
MINH
CHUONG
TRiNH
ETEP
TAl
LI~U
HUONG DAN
BOI DUONG
GIAo
vrEN
PH6
THONG
coT
cAN
(B6i du5ng trvc tiSp)
MOD
UN
2
SU
DVNG PH
UONG
PHAP
D~
Y
HQC
VA
GIAO
Dl)C
PHAT
T
RIEN
PHAM
CHAT,
NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
CO
SO
MONTOAN
I>a
i dien Ban bien soan
. . .
Chu bien
TS.
Nguy~n
Thj
Nga
Thanh
phB
HB
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
4 3.883

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo