Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ
MÔN LCH S ĐỊA LÍ
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
2
B<)
GIAO
DT)C
VA
DAO
T
~0
TRUONG
DAI HOC
SV
PRAM
THANH
PH6
H6
cHi
MINH
CHUONG
TRiNH
ETEP
TAl
LIEU
HUO
NG DAN
.
BOI
DUONG
GIAo vrEN PH6
THONG
coT
cAN
(Bbi du5ng tn.rc tiSp)
MO
D
UN
2
SU
DUNG
PHUONG
PH
AP
DAY H
OC
VA
GIAO
DUC
PH
AT
TRIEN
. . . .
PIIAM
CHAT,
NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
CO
SO
MON
LICH
SUVA
DIA
Li
. .
Dai dien Ban bien soan
. . .
Chu bien
TS.
Pham
Thi
Binh
. .
Thanh
phB
HB
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
2 4.091

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo