Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Khoa học tự nhiên THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Khoa học tự nhiên THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Khoa học tự nhiên

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ
MÔN KHOA HC T NHIÊN
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
B(>
GI
AO D
l)
C VA DAO
T~O
TRUONG DAI HOC SV
PRAM
THA
NH
PH6
H6
cHi MINH
CHVO
NG TRiNH ETEP
TAl
LI
EU HUONG DAN
.
BOI
DUONG
GIAo
VIEN
PHO
THO
NG
coT
cA
N
(B6i du5ng tn,rc tiSp)
"
MODUN
2
SU
DUNG
PHUONG
PHAP
DAY
HOC
VA
GIAO
DUC
PHAT
TRIEN
. . . .
PHAM
CHAT, NANG
LVC
HQC
SINH
TRUNG
HQC
CO
SO
MON
KHOA
HQC
TV
NHIEN
D~i
di~n
Ban
bien
so~n
Chu
bien
PG
S. TS. Dll'
rr
ng
Ba
V fi
Thanh
ph
B
H&
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
1 6.946

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo