Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHT, NG LC HC SINH TRUNG HC PH THÔNG
HOT ĐNG TRI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIP
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
2
B(>
GIAO
D
l)
C VA
DAO
T~O
TR
UONG
BAI
HOC
SV
PRAM
THA
NH
PH6
H6
cHi MINH
CHVO
NG TRiNH ETEP
TAl
LIE
U HUONG DAN
.
BOI
DUONG GIAo
vr
E:N
PHO
THO
NG
c6T
c
AN
(B6i du5ng tf\Ic tiSp)
,..
MODUN
2
SU
DUNG
PHUONG
PHAP
DAY
HOC
VA
GIAO
DUC
PHAT
TRIEN
. . . .
PHAM
CHAT,
NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
PHO
THONG
HO~
T
DQNG
TAAI
NGHI:E:M,
HUONG
NGHI:E:P
Dai dien
Ban
bien soan
. . .
Chu bien
T
S.
N
guy~
n
D
~
c
Th
anh
Thanh
phB
HB
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
1 2.378

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo