Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Toán THPT

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Toán THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT môn Toán

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHT, NG LC HC SINH TRUNG HC PH THÔNG
MÔN TOÁN
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
2
B<)
GIAO
D
l)
C VA I>AO
T~O
TRUONG
DAI HOC
SV
PRAM
THANH
PH6
H6
cHi
MINH
CHVdNG
TRiNH
ETEP
TAl
LIEU
HUONG
DAN
.
BOI DU
ONG
GIAo
vrEN
PH6 THONG
c6T
cAN
(B6i du5ng
trv
c tiSp)
MO
D
UN
2
SU
DUNG
PHUONG
PHAP
DAY
HOC
VA GI
AO
DUC
PH
AT
TRIEN
. . . .
PHAM
CHAT,
NANG
Ll)'C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
PHO
THONG
MONTOAN
Dai dien
Ban
bien so
an
. . .
Chu bien
TS.
Nguy~n
Thj
Nga
Thanh
phfi
HA
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
1 5.448

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo