Triển khai nghị định 86/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn phân công nhiệm vụ triển khai nghị định 86/2018/NĐ-CP

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018. Dưới đây là văn bản hướng dẫn phân công nhiệm vụ triển khai nghị định 86/2018/NĐ-CP, mời các bạn cùng tham khảo.

Phân công nhiệm vụ triển khai nghị định 86/2018/NĐ-CP

UBND QUẬN ( HUYỆN....)

PHÒNG GDĐT…………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2018

DANH SÁCH

CÁC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

DO UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ........... CẤP PHÉP THÀNH LẬP

(Tính đến ngày 31/7/2018)

TTTT

Tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Được thành lập theo quyết định số......ngày ....

Thời gian bắt đầu

hoạt động

Địa chỉ,

ĐT liên lạc

Ghi chú

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

( Ký và đóng dấu)

o
nq
d
q
u
B
H
-
o
p
A
x
-
d
p
i
o
p
g
O
V
I
O
V
a
V
A
D
(
i
a
O
V
I
O
i
O
S
I
M
V
M
X
J
I
A
V
I
HON
O
H
O
I
O
H
Y
X
Y
O
H
O
X
6
O
I
O
N
YH
O
H
d
H
N
y
H
I
a
N
S
O
j
b
o
S
u
o
pn
u
n
j
n
u
p
uo
a
o
o
uo
u
u
i
e
u
i
o
np
o
b
i
S
o
s
d
o
o
e
o
i
d
a
l
o
p
|
B
|
p
jj
S
up
p
j
s
o
q
d
o
q
d
o
qo
i
o
t
i
p
o
e
i
S
S
up
p
j
B
o
q
q
u
i
q
o
n
p
i
p
'
S
un
s
p
q
iS
uo
p
j
s
o
q
d
o
q
d
o
qo
i
o
t
i
p
o
e
i
S
j
p
q
u
o
q
p
i
p
u
r
e
qo
i
o
t
i
p
o
e
i
S
j
o
q
u
p
q
q
u
i
q
o
n
o
i
p
o
q
o
q
u
s
q
B
i
S
ii
B
o
S
u
o
p
nu
i
d
a
o
n
p
o
e
i
S
j
p
q
u
p
q
d
o
q
d
o
q
o
o
p
i
A
u
p
p
u
B
n
b
u
p
q
q
u
i
q
o
q
u
n
q
o
tij
nq
j
o
b
o
j
o
A
n
b
i
b
i
q
u
u
j
A
n
b
S
u
'
ii
p
A
b
x
XG
GO
P
S
np
p
^
u
r
n
r
)
!
P
A
nn
m
i
w
N
m
9
u
d
K
n
b
w
v
i
f
i
o
gn
i
jj
)
i
p
i
q
b
h
u
p
q
B
i
p
u
p
n
i
b
o
S
u
o
p
nu
r
q
n
p
p
u
p
A
9
0
u
o
u
u
i
e
u
i
o
t
i
p
o
b
i
S
p
s
0
0
o
b
o
B
n
o
S
u
p
p
j
E
o
q
u
o
i
p
u
b
o
j
^
\
u
p
n
b
x
q
qo
P
S
9
P
m
^
\
O
^
n
i
Q
-
'
(
.
'
P
j
V
^
H
o
tj
d
i
f
u
p
i
j
i
Q
^
j
g
f
i
v
no
u
^
/
C
n
b
t
up
ij
j
^
gn
i
j
j
)
i
b
o
S
u
o
p
nu
n
j
n
p
p
u
o
a
0
0
u
o
u
u
i
b
u
i
on
p
o
b
i
S
p
s
d
o
o
b
o
i
d
a
i
p
p
oq
i
i
k
i
S
o
go
q
d
p
|
q
u
p
q
i
u
p
i
q
n
p
i
p
b
j
j
u
i
o
i
q
o
o
i
a
S
uo
j
j
g
o
o
x
S
u
o
q
^
i
o
a
d
P
q
i
pq
^
-
'
(
d
p
)
ij
u
p
i
j
)
n
i
f
d
i
{
u
t
i
(
^
U
3
i
j
3
i
og
n
b
3
.
n
t
j
3
g
i
o
v
o
i
j
w
o
S
u
o
p
n
u
o
v
i
S
w
o
S
u
u
g
i
p
w
p
u
v
n
b
.
0
0
o
p
u
o
u
u
i
p
w
o
n
p
o
p
i
S
p
s
o
o
p
o
'
g
^
j
)
i
b
o
S
u
o
p
nu
n
j
n
p
p
u
o
a
0
0
u
o
u
u
i
b
u
i
o
t
i
p
o
b
i
S
p
s
d
o
o
b
o
i
d
a
i
p
p
S
up
p
^
B
o
q
i
q
'
o
q
u
i
p
o
p
o
q
i
b
j
d
j
j
S
u
p
p
^
B
o
q
d
o
q
d
o
qo
^
o
i
i
p
o
e
i
S
S
u
p
p
J
E
o
q
q
u
i
q
o
n
p
i
p
'
S
un
s
p
q
d
o
qd
oq
o
'
S
u
p
p
j
^
o
q
d
o
q
d
d
s
o
'
b
j
j
u
i
o
i
q
u
p
o
p
d
p
]
q
u
p
q
j
X
G
GO
P
S
Q
P
^
P
I
O
!
P
A
nn
u
j
m
^
v
^
oo
i
a
S
u
o
jj
i
j
j
n
q
3
-
i
b
o
S
u
o
pnu
B
n
o
o
i
i
p
o
b
i
S
q
u
u
j
S
u
o
n
q
o
i
d
a
u
i
B
^
q
j
p
i
y
\
B
n
o
u
o
u
u
i
b
u
i
o
i
i
p
o
b
i
S
q
u
u
j
S
u
on
qo
s
n
i
S
d
o
q
q
o
i
j
o
i
i
p o
b
i
S
q
u
u
j
S
u
on
qo
j
p
A
n
p
o
q
d
X
G
QO
p
g
q
u
^
x
u
b
o
S
u
o
p
nu
i
d
a
i
p
i
q
b
h
^
^
o
u
o
u
u
i
b
u
i
o
t
i
p
o
b
i
S
p
s
d
o
ob
o
b
j
u
S
o
t
i
p
o
b
i
S
j
o
q
u
o
q
j
np
u
i
p
q
o
!
o
ti
p
o
e
i
S
j
o
>
]
u
o
q
q
u
i
q
o
n
p
i
p
op
o
q
u
n
q
b
i
S
^
o
i
i
p
o
b
i
S
j
o
q
u
o
q
j
p
A
n
p
o
q
d
X
G
O
O
P
S
3
Q
P
m
^
}
0
^
n
p
i
o
s
P
^
M
^
!
?
n
1
?
1
!
!
9
!
A
U
0
J
i
P
I
P
M
O
-
:
u
o
u
u
i
b
j
\
[
o
i
i
p
o
b
i
o
S
u
o
q
g
m
\
:
b
x
i
q
j
'
u
p
X
n
q
'
u
p
n
b
o
b
o
X
G
O
O
S
u
p
q
g
b
a
X
GG
O
P
S
^
p
n
q
j
S
u
p
q
d
o
b
o
i
d
a
i
p
p
9
8
q
u
i
p
i
q
S
|
q
u
p
i
q
o
i
i
q
j
|
B
q
>
i
u
p
u
j
t
i
A
u
i
p
i
q
u
S
u
po
u
p
qd
i
p
t
q
b
h
X
GG
O
P
S
'
W
^
qu
;
q
3
B
no
9
8
q
u
i
p
i
q
S
j
q
u
p
i
q
o
nq
j
i
s
q
q
u
o
u
j
o
o
i
a
o
a
i
p
f
q
e
h
o
q
d
q
u
^
q
x
Q
N
g
f
l
u
p
q
d
"
S
A
un
o
8
1
0
^
/
9
/
S
3
^
S
u
X
A
O
^
"
d
A
/
9
9
Z
.
t
'
?
s
u
e
a
S
u
o
^
i
b
j
i
o
j
s
l
?
H
Q
^
d
^
"
B
q
x
O
N
a
n
^
p
\
^
n
q
3
oq
g
'
A
n
f
)
u
b
a
o
S
|
q
i
q
o
S
u
p
p
B
n
o
O
B
p
i
q
o
u
p
i
q
A
u
p
i
q
o
i
i
q
x
i
L
q
u
i
p
i
q
S
n
)
n
q
d
q
u
i
q
o
B
n
o
^
I
0
Z
/
6
/
9
Z
^
?
8
u
d
O
-
G
N
/
Z
I
0
Z
/
A
q
u
i
p
i
q
S
i
q
pq
j
A
s
q
j
b
a
8
1
0
^
/
8
/
1
0
^
p
S
u
n
j
p
q
q
u
n
q
i
q
j
o
r
q
n
p
i
q
0
0
9
8
q
u
i
p
i
q8
|
q
(
9
8
q
u
i
p
i
q
S
|
q
)
o
i
i
p
o
b
i
S
o
u
a
q
u
i
]
S
u
o
j
j
i
bo
S
u
o
p
nu
B
no
n
j
n
p
p
'
ob
j
d
P
q
o
a
q
u
i
p
^
n
b
d
O
-
Q
N
/
8
I
0
Z
/
9
8
q
u
i
p
!
q
N
q
u
?
q
u
B
q
B
p
n
q
d
q
u
i
q
o
8
1
0
Z
/
9
/
9
0
^
?
3
N
b
x
i
q
j
'
u
p
A
n
q
'
u
p
n
b
X
GG
O
8u
p
qd
S
u
p
m
x
-
i
l
G
Q
O
P
S
npnq
j
S
u
p
q
d
o
b
o
S
u
p
r
u
x
-
:
i
n
S
q
u
;
^
n
q
d
q
u
j
q
o
e
n
o
d
O
-
S
N
/
8
1
0
2
/
98
M
u
!
p
!
M
N
u
o
i
q
o
i
i
q
j
r
e
q
q
u
a
u
j
f
t
A
u
i
p
i
qu
8u
oo
u
e
qd
a
/
a
8
I
0
Z
u
i
o
u
S
S
u
p
i
i
t
^
^
^
^
S
u
-
i
p
M
P
H
H
O
O
l
-
X
G
C
I
O
S
^
f
Q
S
Đánh giá bài viết
1 246

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo