Thông tư số 47/2012/TT-BQP quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong quân đội

Thông tư số 47/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong quân đội.

BỘ QUỐC PHÒNG

---------------
Số: 47/2012/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012

THÔNG TƯ
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác
tủ sách pháp luật trong quân đội
________________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong quân đội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học viện, nhà trường (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) và Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

2. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (sau đây gọi tắt là cán bộ, chiến sĩ), công chức, viên chức, công nhân quốc phòng (sau đây gọi tắt là công nhân viên chức quốc phòng) ở các cơ quan, đơn vị; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Điều 3. Tủ sách pháp luật, loại hình tủ sách pháp luật trong quân đội

1. Tủ sách pháp luật trong quân đội là một trong những hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; là nơi lưu giữ các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng nhằm phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng ở cơ quan, đơn vị.

2. Loại hình tủ sách pháp luật

a) Tủ sách pháp luật cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương là nơi cung cấp nguồn tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao ý thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng ở cơ quan, đơn vị.

b) Tủ sách pháp luật cơ quan cấp trung đoàn và tương đương trở lên là nơi cung cấp nguồn tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng phục vụ cán bộ nghiên cứu, vận dụng và thực hiện đúng pháp luật, pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực để giải quyết công việc.

Đánh giá bài viết
1 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo