Thông báo 104/TB-VPCP

Thông báo 104/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Quốc hoa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số: 104/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN QUỐC HOA VIỆT NAM

Ngày 05 tháng 03 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Quốc hoa Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiến hành lựa chọn Quốc hoa của Việt Nam.

2. Việc lựa chọn Quốc hoa cần có hình thức thích hợp để đông đảo nhân dân trong cả nước lựa chọn và suy tôn.

3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn Quốc hoa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ: NG, TP, VHTTDL, TT&TT, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3), ĐDT.29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đánh giá bài viết
1 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo