Thành lập, đặt tên 122 thôn, tổ dân phố mới tại Hà Nội

Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND TP.Hà Nội về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn năm 2020, trong đó, Thành lập, đặt tên 122 thôn, tổ dân phố mới.

Danh sách 122 tổ dân phố mới ở Hà Nội

1. Quận Ba Đình: Thành lập 01 tổ dân phố mới.

2. Huyện Ba Vì: Thành lập 04 thôn mới.

3. Quận Cầu Giấy: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

4. Huyện Chương Mỹ: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

5. Huyện Gia Lâm: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

6. Quận Hà Đông: Thành lập 10 tổ dân phố mới.

7. Quận Hai Bà Trưng: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

8. Huyện Hoài Đức: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

9. Quận Hoàng Mai: Thành lập 44 tổ dân phố mới.

10. Quận Long Biên: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

11. Huyện Mê Linh: Thành lập 11 thôn mới.

12. Quận Nam Từ Liêm: Thành lập 08 tổ dân phố mới.

13. Quận Tây Hồ: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

14. Huyện Thanh Oai: Thành lập 13 thôn, tổ dân phố mới.

15. Huyện Thanh Trì: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

(Có các Biểu phụ lục chi tiết từ số 01 đến số 15 về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố của từng quận huyện kèm theo trong file PDF).

Nghị quyết 09/NQ-HĐND được HĐND TP.Hà Nội thông qua ngày 07/7/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

HOI DONG NHAN DAN
THANH PHO HA NOI
S6: 0 9INQ-HDND
CONG HoA
xA
HOI CHU NGHiA VI:f:TNAM
DQcl~p -T" do - H~nh phuc
Ha N9i, ngay 07 thang 7 ndm 2020
NGHJQUYET
V~ vi~c thanh l~p, d~t ten va dBi ten thon,
tB
dan ph8
tren dia ban thanh ph8 Ha NQi nam 2020
HOI DONG NHAN DAN THANH PHO HA NOI
. KHOA XV, KY HQP THU 15 .
Can ctrLudt T6 chuc chinh quyen dia phuong ndm 2015;
Can cu' Thong
tu
sd 04120121TT-BNVngay 31/812012 cua B9 N9i
huang dcIn
v~
t6
chtrc va hoat a9ng cua than, t6 dan phd; Thong
ttr
sd14120181TT-BNVngay 0311212018 cua B9 N9i sua a6i, b6 sung mot sd
ai~u cua Thong tu sd 04120121TT-BNVngay 31/8/2012 cua B9 N9i huang
dan
v~
t6 chtrc va hoat a9ng cua than, t6 dan phd;
Xet To trinh sd 99ITTr-VBND ngay 221612020cua Uy ban nhdn dan thanh
phd Ha N9i
v~
viec thanh ldp, a(lt ten va a6i ten than, t6 dan phd tren dia ban
thanh phd Ha N9i; Baa cao thelm tra sd 22IBC-HDND ngay 30 thong
6
ndm 2020
cua Ban Phdp chi H9i a6ng nhdn dan Thanh phd, Baa cdo giai trinh sd 1751BC-
VBND ngay 021712020cua Uy ban nhdn dan Thanh phd,
y
kdn thao lu(ln va kit
qua bidu quyit cua cac a(li bidu H9i a6ng nhan dan Thanh phd t(li kj;h9P,
QUYETNGHJ:
Di~u 1. Thong qua vi~c thanh l~p, d?t ten 122 than, t6 dan ph6
mai
thuQc
15 qu~n, huy~n tren dja ban thanh ph6 Ha NQinam 2020,
C\l
thS nhu sau:
1. Qu~n Ba Dinh: Thanh l~p 01 t6 dan ph6 maL
2. Huy~n Ba Vi: Thanh l~p 04 than
mai.
3. Qu~n C§.uGi~y: Thanh l~p 03 t6 dan ph6
maio
4. Huy~n Chuang My: Thanh l~p 03 t6 dan ph6
maio
5. Huy~n Gia Lam: Thanh l~p 02 t6 dan ph6 m6i
6. Qu~n Ha Dong: Thanh l~p 10 t6 dan ph6 maL
7. Qu~n Hai Ba Trung: Thanh l~p 03 t6 dan ph6 maL
8. Huy~n Hoai Duc: Thanh l~p 06 t6 dan ph6 maio
9. Qu~n Hoang Mai: Thanh l~p 44 t6
dan
ph6
maio
Người ký: Văn phòng Hội đồng Nhân dân
Email: vanthu_hdndtp@hanoi.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hà Nội
Thời gian ký: 15.07.2020 16:25:03 +07:00
2
10. Quan Long Bien: Thanh I?p 06 t6 dan ph6 moi.
11. Huyen Me Linh: Thanh I?p 11 thon rnoi.
12. QU?n Nam
TiT
Liem: Thanh I?p 08 t6 dan ph6 maio
13. QU?nrs, H6: Thanh I?p 02 t6 dan ph6 moi.
14. Huyen Thanh Oai: Thanh I?p 13 then, t6 dan ph6 moi.
15. Huy~n Thanh Tri: Thanh I?p 06 t6 dan ph6 moi.
(Co cdc Bidu phu luc chi tiit tit
s6
01 din
s6
15
v~
viec thanh 19,p,d(jt ten
than, t6 dim ph6 cua timg qudn, huyen
kern
thea)
Di~u
2. Thong qua viec d6i ten 05 t6 dan ph6 thuoc 02 quan, huyen cu th~
nhu sau:
1. Huyen Chuang My: D6i ten 03 t6 dan ph6
2. Quan D6ng Da: D6i ten 02 t6 dan ph6
(Co cdc Biiu phu luc chi tiit tit
s6
16
va
s6
17
v~
vi¢c d6i ten t6 dan ph6
cua ticng qudn, huyen
kern
thea)
Di~u 3.
T6 chirc thuc hien:
1. Giao Oy ban nhan dan Thanh ph6 can cir Nghi quyet va cac guy dinh
cua phap lu?t hien hanh, t6 chuc tri~n khai thvc hi~n:
1.1. QUYStdinh thanh I?p va chi d?o ki~n toan, dam bao t6 chuc, ho?t
dQngcae thon, t6 dan ph6 mai thea guy dinh cua phap lu?t.
1.2. Chi d?o ra so
at,
xay dvng kS ho?ch, lQ trinh C\lth~ d~ tiSp t\]e ki~n
toan s~p xSp, sap nh?p, thanh I?p mai, d6i ten cac thon, t6 dan ph6 t?i cac gu?n,
huy~n, thi xii dam bao dung thu t\lC,guy trinh, thai gian thea guy dinh cua phap
lu?t; phil hqp, dap ung yeu cAuthl,fctiSn eong tac guan Iy nha nuac t?i cae dia
phuang.
1.3. Chi d?o
Uy
ban nhan dan cac gu?n, huy~n, thi xii va cae xii, phuang,
thi trftn thvc hi~n t6t cong tac tuyen truySn, ph6 biSn Nghi guySt cua HQi d6ng
nhan dan Thanh ph6, guySt dinh thanh I?p, d~t ten, d6i ten thon, t6 dan ph6 va
cae nQi dung ho?t dQng cua thon, t6 dan ph6 co hi~u gua thea guy dinh; ph6i
hqp eh~t che vai cftp uy Dang, Uy ban M~t tr?n T6 gu6c, cac t6 chue chinh tri -
xii hQitren dia ban thvc hi~n vi~e ki~n toan d6ng bQcae t6 ehue trong h~ th6ng
ehinh tri dam bao dung guy dinh.
104.
Chi d?o cae
sa,
nganh Thanh ph6 ph6i hqp ch?t che vai
Uy
ban nhan
dan cac c~p thvc hi~n giai guySt thu t\)c hanh chinh nhanh, kip thai dam bao
guySn va Iqi ich hqp phap cua nhan dan noi co thon, t6 dan ph6 mai duqc thanh
I?p, d~t ten, d6i ten.
1.5. Chi d?o
Uy
ban nhan dan cac c~p can eu phan cfrp kinh tS - xii hQi,
phan c~p ngu6n thu, nhi~m V\lchi, guan tam b6 tri kinh phi h6 trq xay dvng, sua
chua eac trang thiSt bi nha van hoa, phong sinh ho?t cQng d6ng dan cu cua cac
3
then, t6 dan ph6 moi duoc thanh lap, d~t ten, d6i ten;
cong
khai dia diem,
quan
ly
su dung nha van
hoa
va cac co
sa
V?t ch:h phuc
V\I
nhan dan tai cac khu dan
cir dam bao
hieu
qua, dung muc
dich,
2. Giao Thuong tnrc H9i d6ng nhan dan Thanh pho, cac Ban cua H9i
d6ng nhan dan Thanh ph6, cac T6 dai
bieu
va dai bi~u H9i d6ng
nhan
dan
Thanh ph6 giam sat viec thirc hien Nghi quyet.
3. D€ nghi
Uy
ban Mat tr?n T6 qudc Viet Nam thanh ph6 Ha N9i cung
cac t6
chirc
chinh tri - xii h9i tham gia phoi hop
tuyen
truyen, ph6 bien va
giam
sat viec trien khai thuc hien Nghi quyet.
Nghi
quyet
nay dii duoc H9i d6ng nhan dan Thanh ph6 Ha N9i khoa
XV,
nhiem ky 2016-2021 thong qua tai ky h9P thir 15, ngay 07 thang 7 nam 2020 va
co hi~u h,rck~
tu
ngay kY./.6:=--
Nui nh{m:
- Uy ban Thucmg
V1,I
Qu6c h9i;
- Chinh phu;
- B9 Tu phap, B9 N9i
V1,I;
- Van phong Qu6c h9i, Van phong Chinh phu;
- Thucmg tr\TcThanh uy;
- Doan D\li bi~u Qu6c h9i TP Ha N9i;
- Tlmo"ngtr\TcHDND, UBND, UBMTTQ TP;
- Cac Ban HDND TP;
- D\li bi~u HDND TP;
- CacVP: Thanh uy, HDND, UBND TP;
- Cac SCr,ban, ngimh, t6 chuc CT-XH TP;
- TT HDND, UBND, UBMTTQ cac Q,
H,
TX;
- Cac cO"quan, thong t~n bao chi;
- Luu: VT~
Nguy~n
Thi Blch NgQc
Đánh giá bài viết
1 287

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo