Quyết định số 441/QĐ-TTG

Quyết định số 441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 441QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục
thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
--------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 130/TTr-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở nâng cấp Khoa Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Giáo dục là cơ sở giáo dục Đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Khoa Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b).XH
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo