Quyết định 4946/QĐ-BYT 2020 về sàng lọc và can thiệp giảm tác hại người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia

Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia

Bộ y tế ban hành Quyết định 4946/QĐ-BYT 2020 về việc tài liệu "Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng".

Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can  thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm  sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng”.

Tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có  nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng  đồng” được áp dụng tại cộng đồng, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và các cơ sở y tế có liên quan khác trong cả nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung chi tiết hướng dẫn mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
S: /-BYT
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn sàng lc và can thiệp
giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia
tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can
thiệp giảm tác hại cho người nguy sức khỏe do uống rượu, bia tại sở chăm
sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng”.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc can thiệp giảm tác hại cho người
nguy sức khỏe do uống rượu, bia tại sở chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng
đồng” được áp dụng tại cộng đồng, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và các cơ sở y tế
có liên quan khác trong cả nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Giao Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ
đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can
thiệp giảm tác hại cho người nguy sức khỏe do uống rượu, bia tại sở chăm
sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng”.
Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,
Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng Vụ trưởng các Tổng cục, Cục,
Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc SY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐTBYT, Website Cục YTDP;
- Lưu: VT, DP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thun
4946
26
11
4946
26
11
MỤC LỤC
I. THÔNG TIN CHUNG ........................................................................................... 1
1. Một số khái niệm, thuật ngữ ..................................................................................... 1
a) Khái niệm cồn thực phẩm, rượu, bia ........................................................................ 1
b) Khái niệm đơn vị cồn .............................................................................................. 1
2. Các bệnh tật, rối loạn do tác hại của rượu, bia gây ra ............................................... 1
3. Mức độ nguy cơ do uống rượu, bia .......................................................................... 2
a) Uống rượu, bia ở mức nguy cơ thấp ......................................................................... 2
b) Uống rượu, bia ở mức nguy cơ cao .......................................................................... 2
c) Uống rượu, bia ở mức nguy cơ rất cao ..................................................................... 3
d) Nguy cơ lệ thuộc/nghiện rượu, bia ........................................................................... 3
II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM SÀNG LỌC ......................................... 4
1. Mục đích .................................................................................................................. 4
2. Người thực hiện sàng lọc và can thiệp ...................................................................... 4
3. Đối tượng sàng lọc, can thiệp giảm tác hại ............................................................... 4
4. Địa điểm thực hiện ................................................................................................... 4
III. BỘ CÔNG CỤ, QUY TRÌNH THỰC HIỆN SÀNG LỌC VÀ CAN THIỆP
GIẢM TÁC HẠI CHO NGƯỜI UỐNG RƯỢU, BIA ............................................. 5
1. Bộ câu hỏi sàng lọc nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia ......................................... 5
2. Quy trình thực hiện sàng lọc, can thiệp giảm tác hại cho người uống rượu, bia ........ 7
a) Bước 1 - Tiếp xúc, gặp gđối tượng được sàng lọc ................................................. 7
b) Bước 2 - Tiến hành phỏng vấn bằng bộ câu hỏi sàng lọc ......................................... 8
c) Bước 3 - Phân loại mức độ nguy cơ ......................................................................... 8
d) Bước 4 - Thực hiện can thiệp giảm tác hại ............................................................... 9
IV. THỰC HIỆN CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI CHO NGƯỜI UỐNG RƯỢU,
BIA THEO CÁC NHÓM NGUY CƠ ..................................................................... 10
1. Nhóm nguy cơ 1: Truyền thông nâng cao nhận thức .............................................. 10
2. Nhóm nguy cơ 2: Giáo dục nhận thức và hướng dẫn .............................................. 11
3. Nhóm nguy cơ 3: Thực hiện tư vấn nhanh ............................................................. 12
4. Nhóm nguy cơ 4: Giới thiệu chuyển đến cơ sở y tế ................................................ 14
V. QUẢN LÝ, HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ NGUY CƠ SỨC KHỎE DO UỐNG RƯỢU,
BIA Ở CỘNG ĐỒNG .............................................................................................. 15
1. Lập danh sách người có nguy cơ để quản lý, theo dõi và hỗ trợ.............................. 15
2. Ghi chép, báo cáo, quản lý số liệu .......................................................................... 15
Phụ lục 1. Hình minh họa: Tác hại đối với sức khỏe do uống rượu, bia ..................... 16
Phụ lục 2. Hình minh họa đơn vị cồn ........................................................................ 17
Phụ lục 3. Một số hành vi bị nghiêm cấm và địa điểm không uống rượu, bia được quy
định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ................................................... 18
Phụ lục 4. Bộ câu hỏi sàng lọc nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia.......................... 19
Phụ lục 5. Hướng dẫn áp dụng một số lời khuyên, thông điệp sử dụng khi can thiệp
giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia ................................. 22
Phụ lục 6. Hướng dẫn hỏi bộ công cụ sàng lọc nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia. 22
Phụ lục 7. Danh sách đối tượng sàng lọc người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia
.................................................................................................................................. 29
Đánh giá bài viết
1 119
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo