Công văn 264/TTg-KTN

Công văn 264/TTg-KTN về dự phòng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 264/TTg-KTN
V/v: Dự phòng vắc xin cúm gia cầm để tiêm
phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4183/TTr-BNN-TY ngày 06 tháng 12 năm 2012 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 373/BKHĐT-KTNN ngày 16 tháng 01 năm 2013, Tài chính tại văn bản số 2149/BTC-HCSN ngày 09 tháng 02 năm 2013 về dự phòng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua dự trữ 40.000.000 liều vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch xảy ra. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích số lượng, chủng loại vắc xin; chỉ đạo việc luân chuyển vắc xin để đảm bảo hạn sử dụng; quyết định cấp vắc xin, hướng dẫn các địa phương tiêm phòng khi xảy ra dịch bệnh khẩn cấp; hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí mua vắc xin nếu không có nhu cầu sử dụng; phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí để mua vắc xin phục vụ yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp.

2. Giao Bộ Tài chính bổ sung 10,4 tỷ đồng, từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2013 để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua vắc xin dự phòng.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương để mua vắc xin hỗ trợ phòng chống dịch khẩn cấp trên địa bàn ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; đảm bảo kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua dụng cụ, bảo hộ lao động cho người tiêm phòng và các chi phí khác phục vụ công tác tiêm phòng theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Hoàng Trung Hải

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo