Quyết định 3493/QĐ-BNN-KHCN 2019

Quyết định số 3493/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 3493/QĐ-BNN-KHCN 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Ngày 10/9/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3493/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020 với một số nhiệm vụ đáng chú ý như: Đánh giá đề xuất giải pháp xử lý xác chết vật nuôi tại các vùng dịch bệnh, giải pháp bảo vệ quản lý vệ sinh môi trường tại các làng nghề chế biến hải sản truyền thống... Để nắm được chi tiết danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây.

Tóm tắt nội dung Quyết định 3493/QĐ-BNN-KHCN

Bộ NNPTNT phê duyệt 11 Danh mục nhiệm vụ môi trường thực hiện từ năm 2020

Đáng chú ý là nhiệm vụ: Đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý xác chết vật nuôi tại vùng dịch bệnh quy mô lớn; Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm khu vực Bắc Trung Bộ. Thời gian thực hiện của 02 nhiệm vụ này diễn ra trong năm 2020- 2021, được thực hiện theo phương thức tuyển chọn.

Ngoài ra, nhiệm vụ môi trường cũng được thực hiện thông qua tuyển chọn nữa là: Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm. Thời gian thực hiện cũng trong năm 2020-2021.

Nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, theo phương thức giao trực tiếp cho Viện Môi trường nông nghiệp là: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp. Nhiệm vụ sẽ báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về quy mô, tính chất và tác động của nguồn gây môi nhiễm môi trường, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu công tác bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO NONG NGHIEP
vA
PHA'T TRIEN
lYlONG
THON
sf,:
3493
IQ8-BNN-KHCN
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
,
, ,
DQc
I~p -
Tl}.'do -
H~nh
phuc
Biz
N6i,
ngizyAD
thang
9
nam
clOt!}
QUYET DJNH
Phe duyet
Danh
muc nhiem
vt,I
moi
trmmg
b~t d§u
thuc
hi~n tir narn
2020
BO
TRUONG
BO
NONG NGHI:E:P
vA
PHAT TRIEN NONG THON
Can cir Ngh] dinh s6
15/2017
/ND-CP ngay 17 thang 02 nam 2017 cua
Chinh phu quy dinhl ch~c nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 clnrc cua B9
Nong nghiep va Phat trien nong thon;
Can cir Thong
Jl!l'
s6 17/2016/TT-BNNPTNT ngay 24 thang 6 nam 2016 cua
B9 tnrong B9 Nong rghi~p va Phat triSn nong thon hu~g d~n quan ly cac nhiern
vu bao v~ moi tnrong thuoc B9 Nong nghiep va PhM trien nang than;
, I
Theo de nghi cua Vu truong Vu Khoa hoc Cong nghe va Moi tnrong,
Di~u 1. Phe duyet Danh muc nhiem vu moi tnrong b~t d§.u thvc hi~n tu
narn 2020 (chi tiSt t?i Ph\ll\lc kern theo).
Di~u
2.
V\l Kboa hQc Cong ngh~ va Moi trucmg chu tri huang d~n, t6 chuc
triSn khai thvc hi~n ID.hi~rnV\lthea dung quy dinh hi~n hanh.
Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u lvc kS tu ngay ky ban hanh. Chanh Van
phong B9, V\l truemg V\l Khoa h9C Cong ngh~ va Moi truOng, Thu truemg dan vi
co lien quan, t6 chut/ca nhfm chu tri nhi~rnv\l chiu trach nhi~rn thi hanh QuySt
dinh nay.!.
QUYETDJNH:
No'i I1h~n:
- Nhu Di~u 3;
- BO
trucmg
(d~ b/c);
I
- Luu: VT, KHCN
(NXK,20b)
PhI} luc
_.nT....
"'EM VU MOl TRUONG BAT DAu THUC HIEN TU NAM 2020
\\
.
.
.
.
-BNN-KHCN ngay 40thang 9 nam ~1g cua B9
truong
B9 Nang
nghiep
va PTNT)
Phuong thirc
thuc hi~n
Tu¥~n Giao trl!C
chon ti~
Danh gia mire Xac dinh dUQ'Chien trang, xu the,
d(> rui ro 0 rmrc d(>rui ro 0 nhiem rnoi truong
nhiem moi va d~ xu~t diroc cac giai phap
truong vung giam thi~u
a
vung nuoi trong thuy
nuoi trong thuy san t~p trung tren bien.
san t$p trung
tren bi~n va dS
xu~t giai phap
quan
1y,
ky
thu~t nhfun
giam thi~u rui
ro 0 nhi~m
Thiri
~~D~v' ki~n sim ~hftm gian
~~-~~ -~~~~-I~-th\l'c
hi~n
- Baa cao hien trang va xu the bien dong moi tnrong vung
nuoi trong thuy san t~p trung tren bien,
- B(>chi s6, phirong phap danh gia, phan loai va t~p ban
d6 nhan dien khu vue, rmrc d(>va nguy co rui ro 0 nhiem
moi tnrong vung nuoi trong thuy san t~p trung tren bien.
- Giai phap quan
1y,
ky thu~t d~ giam thi~u rui ra 0 nhi~m
moi truemg vung nuoi tr6ng thuy san t~p trung tren bi~n.
- Hu6ng dftn ky thu~t danh gia pharr vling va muc d(>rui
ra 0 nhi~m moi truong vung nuoi tr6ng thuy sim t~p trung
tren bi~n d~ trinh co quan co th~m quy~n ban hanh.
2020-
2021
x
2 Xay d\ffig dinh
muc kinh t~ ky
thu~t cho baa
- Quy trinh baa ton nguon gen vi sinh v~t lInh VlJCtrong
tr9t, bao v~ thlJc v~t.
- B(>dinh ffiUCkinh t~ ky thu~t cha baa t6n, danh gia ha~t
tinh sinh h9C va tuy~n ch9n vi sinh v~t lInh VlJCtr6ng tr9t,
bao v~ thlJc v~t d~ trinh co quan co th~ffi quySn ban hanh.
2020-
2021
Vi~n Tho
nhuOng
Nonghaa
,
,
ton va tuyen
ch9n ngu6n
gen vi sinh v~t
lInh yVC tr6ng
tr9t va bao v~
thlJc v~t
- Haan thi~n quy trinh baa ton
ngu6n gen VSV TT, BVTV.
- Co duQ'c b(>dinh muc kinh t~
ky thu~t cho bao t6n, danh gia
ha~t tinh sinh h9C va tuy~n ch9n
ngu6n gen VSV TT, BVTV.
- T~a hanh lang phap
1y
cho cong
tac quan
1y
nha nu6c vS baa t6n,
lUll
gift ngu6n gen VSV TT,
BVTV.
TT
Ten nhiem vu
.
'
"
- H~ thong thong tin da dang sinh hoc cac khu rung dac
dung tren toan quoc gorn:
+ CSDL GIS Ban d6 hien trang nrng cac khu rung dao
dung;
+ Thong tin thuoc tinh (Danh muc dong, thuc vat; mo
ta
dac tinh, hinh anh loai nguy dp thea Nghi dinh
06/2019/ND-CP).
- Phcln m~m tra ctru, thong ke v~ da dang sinh hoc d~mg
Web-GIS cua cac khu rung d(lc d\lng.
- Hu6ng dfrnsu dWlg ph~n m~m.
ThO'i
gian
thu'c
hi~n
Phuong thirc
thtrc hi~n
Tuyen Giao
true
chon ti~p
3
Xay dung H~
thong thong tin
v~ da dang
sinh hoc tai
cac khu rung
d(lc dung cua
Viet Nam tren
nen tang cong
ngh~ WebGIS
2020-
2021
Vi~n
Di~u tra
Quy
ho~ch
nrng
4
Ra soat, l?p,
th~m dinh, C?P
nh?t Danh m\lC
n~uon gen cay
trong, V?t nuoi,
VI,sinh V?t ,va
nam nguy cap,
quy, hiSm
dugc uu tien
bao v~
Xay dung diroc H~ thong thong
tin da dang sinh hoc cua cac khu
nrng dac dung co kha nang tich
hop duoc voi CSDL khung cua
B9 TN
va
MT
va
phuc vu cong
tac quan
ly
bao t6n da dang sinh
hoc.
Ra soat, C?P nh?t va de xuat sua
dugc Danh m\lC ngu6n gen cay
tr6ng, V?t nuoi, vi sinh V?t va
nfun, dn bao t6n va cfun, h~n ch~
xu~t kh~u.
- Bao cao danh gii hi~n twng nguon gen V?t nuoi, cay
tr6ng, vi sinh v?t va n~m thuQCDanh m\lc loai dugc
Uti
tien bao v~.
- D~ xu~t sua d6i Danh m\lc ngu6n gen V?t nuoi, cay
tr6?g, ,dm xu~t kh~u, dn bao t6n va h~ chS trao d6i
quoc teo
- BQ cO'
sa
dli' li~u v~ cac ngu6n gen V?t nuoi, cay tr6ng,
vi sinh V?tva n~m qui hiSm thuQc Danh m\lc dugc uu tien
bao v~ nh~m C?P nh?t CO'
sa
dli' li~u qu6c gia v~ da d~ng
sinh h9C.
- Cac quy dinh v~ trao d6i qu6c t~ cac ngu6n gen cay
tr6ng, V?t nlloi qllY hiSm d~ trinh cO'quan c6 th~m qlly~n
ban hanh .
2020-
2021
Vi~n
Chan
nlloi
2
Đánh giá bài viết
1 20

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo