Quyết định 266/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Quyết định 266/QĐ-TTg - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/02/2016 và có hiệu lực kể từ ngày kí. Quyết định 266/QĐ-TTg nhằm phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đến sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong toàn quân và nhân dân.

Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Thông tư 78/2016/TT-BQP Quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

Quyết định 235/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg về miễn thuế thu nhập cá nhân làm việc tại cơ quan đại diện Liên hợp quốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 266/QĐ-TTgHà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:THỦ TƯỚNG
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
 • Lưu: VT, NC (3b).
Nguyễn Tấn Dũng


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 26 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Để triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đến sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong toàn quân và nhân dân;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trên phạm vi toàn quốc.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Tổ chức phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác phổ biến đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

c) Phân công thực hiện:

 • Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị làm công tác phổ biến pháp luật của Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch phổ biến sâu rộng Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, báo chí, phát thanh, truyền hình phổ biến Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức phổ biến pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng cho hội viên; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến cho nhân dân; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng với nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn;

b) Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và cá nhân;

c) Phân công thực hiện:

Bộ Quốc phòng tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho báo cáo viên và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

3. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

a) Nghị định của Chính phủ:

 • Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, quân phục, lễ phục và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam (quy định tại Điều 13 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
  • Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
  • Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
  • Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
 • Nghị định quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Điều 13 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
  • Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
  • Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
  • Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
 • Nghị định quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc công nhân quốc phòng (quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
  • Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
  • Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
  • Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
Đánh giá bài viết
1 1.175
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo