Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh

Quyết định 180/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Tóm tắt Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020

Ngày 20-1-2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt “Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông”.

Các cuốn sách trên đã được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá “đạt” và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát về quy trình, nội dung và các căn cứ pháp lý...

“Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phê duyệt gồm 6 cuốn sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh. Trong số này có ba cuốn của Nhà Xuất bản Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; hai cuốn của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và một cuốn của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm.

Sáu cuốn sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh được phê duyệt trong danh mục đều được tổ chức biên soạn từ các tác giả, nhóm tác giả là người Việt Nam; có sự tham gia cố vấn về chuyên môn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài...

Trước khi phê duyệt danh mục này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham vấn các cơ quan chuyên môn như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp... về các nội dung liên quan đến tính pháp lý của sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Nội dung Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 180/QĐ-BGDĐTHà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa;

Theo các biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:BỘ TRƯỞNG
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Các Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.
Phùng Xuân Nhạ

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2.

Tiếng Anh 1 (Family and Friends)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3 .

Tiếng Anh 1 (English Discovery)

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

4.

Tiếng Anh 1 (I - learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Tiếng Anh 1 (Explore Our World)

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ Thị Kim Thanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

6.

Tiếng Anh 1 (Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh./.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Phùng Xuân Nhạ
Số hiệu:180/QĐ-BGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:20/01/2020Ngày hiệu lực:20/01/2020
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
2 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo