Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN

Kế hoạch tuyển sinh đại học 2022

Ngày 17/6 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Theo Quyết định này, trước 17h00 ngày 17/9/2022 cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.Từ ngày 01/10/2022 cơ sở đào tạo thông báo tuyển sinh đợt bổ sung và trước ngày 31/12/2022 cơ sở đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022.

Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 1683/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Gi áo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Điều 2. Giao Vụ Giáo dục Đại học là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Như Điều 4;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hoàng Minh Sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

(ban hành kèm theo Quyết định số 1683 /QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

_________________

I. MỤC ĐÍCH

1. Kế hoạch được ban hành để cơ sở đào tạo (CSĐT), thí sinh và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Các bên liên quan phối hợp chặt chẽ theo Kế hoạch dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh của mỗi CSĐT và của toàn hệ thống.

3. Đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và CSĐT.

II. YÊU CẦU

Căn cứ Kế hoạch này, các CSĐT phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của CSĐT, trong đó phải đảm bảo:

1. Thống nhất với Kế hoạch này và được công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quản lý giám sát; đảm bảo công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển.

2. Thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu.

3. Thí sinh được cung cấp thông tin chuẩn xác, hạn chế trường hợp mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan công tác tuyển sinh của CSĐT.

4. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong công tác triển khai theo các mốc thời gian, tiến độ triển khai.

III. NỘI DUNG

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành Kế hoạch chung và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh đối với các CSĐT để chỉ đạo các CSĐT trong công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định của Quy chế.

- Ban hành văn bản bổ sung đối với việc tuyển sinh không áp dụng một số điều, khoản theo Quy chế trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng.

2. Sở giáo dục và đào tạo

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác tuyển sinh theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ.

3. Cơ sở đào tạo

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án đã công bố, tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ GDĐT, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của CSĐT.

4. Kế hoạch chung

TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp

Thời gian thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của từng CSĐT

CSĐT

Sở GDĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

3

Tập huấn Quy chế tuyển sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

4

Tổ chức chạy thử, tập huấn phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

5

CSĐT cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 15/7/2022

6

Tổ chức chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống).

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Thí sinh, Sở GDĐT

Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7/2022

7

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học b ạ) trên Hệ thống.

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận 1 , Thí sinh

Cục CNTT

Từ ngày 1/7 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022

8

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứ ng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2022

9

Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương.

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

Trước ngày

10

Tổ chức chạy thử, tập huấn công tác lọc ảo nguyện vọng ĐKXT.

Vụ GDĐH Cục CNTT

CSĐT

Trước ngày 30/8/2022

11

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 10/7 đến ngày 28/9/2022

II.

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THÁNG

1

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển t hẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Sở GDĐT

Trước ngày 15/7/2022

2

Hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày ngày 21/7/2022

3

Thí sinh xét tuyển tháng xác nhận nhập học trên Hệ thống.

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚ M

1

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày ngày 21/7/2022

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

1

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2022

2

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Thí sinh, CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

3

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo ch ất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏ e có cấp chứ ng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ, CSDT

Trước ngày 30/7/2022

4

Các CSĐT điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSDT.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022

5

- Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

- Thí sinh nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; Trường điều phối nhận lệ phí đăng ký (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông)

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 21/8 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO K HOẠC H CHUNG

1

- CSĐT tải dữ liệu , thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống.

- Tổ chức xét tuyển .

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022

2

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022

VII

T CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SU NG

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 01/10/2022

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2022

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN S I NH

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022.

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2022

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai riêng phù hợp với tổ chức đơn vị, cá nhân nhưng không trái với Kế hoạch chung này.

2. Kinh phí triển khai các hoạt động thực hiện theo quy định hiện hành.

Các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo, tổ chức cá nhân có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị chủ trì kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hoàng Minh Sơn

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 452
0 Bình luận
Sắp xếp theo