Phụ cấp trách nhiệm với giáo viên TP. Hồ Chí Minh từ 01/11/2020

Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm giáo viên

Tại Công văn số 3517/GDĐT-TC, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Theo Công văn này, mức phụ cấp trách nhiệm công việc được tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, trước đây, tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã thay thế mức lương tối thiểu chung bằng mức lương cơ sở.

Theo đó, các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh được áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc gồm:

STT

Hệ số

Đối tượng áp dụng

1

Mức 2

Hệ số 0,3

- Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt.

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

2

Mức 3

Hệ số 0,2

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

3

Mức 4

Hệ số 0,1

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III.

- Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Đáng lưu ý: Nhân viên bảo vệ không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm.

Công văn này được ban hành ngày 22/10/2020 và áp dụng từ ngày 01/11/2020.

Nội dung công văn 3517/GDĐT-TC

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

Số: 3517/GDĐT-TC
V/v chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục như sau:

1. Mức 2, hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với:

- Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt.

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

2. Mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với:

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

3. Mức 4, hệ số 0.1 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với:

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III.

- Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Lưu ý: Đối tượng Nhân viên bảo vệ trường học không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005.

Văn bản này thay thế văn bản số 2924/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, trường Trung học phổ thông công lập và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (để biết);
- Sở Tài chính (để biết);
- Kho bạc Nhà nước Tp. HCM (để biết);
- Phòng KHTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB. TA.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 270
0 Bình luận
Sắp xếp theo