Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 mầm non

Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN

Ngày 26/8 năm 2021 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn 3676/BGDĐT-GDMN về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non.

Theo đó chủ đề năm học 2021-2022 đối với cấp học mầm non là "Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện.”

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là các cơ sở dân lập, tư thục tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể. Ngoài ra Bộ cũng yêu cầu không dạy học online đối với cấp học mầm non.

Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết Công văn 3676/BGDĐT-GDMN trên file PDF hoặc file Tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
S: /BGDĐT-GDMN
V/v Hướng dn thc hin nhim v
năm học 2021-2022 đối với giáo dục
mm non
CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2021
Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố;
- S Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tnh Bạc Liêu;
- Ban ph n Quân đội.
Thc hin Quyết định s 2551/QĐ-BGT ngày 04/8/2021 về Khung kế
hoch thời gian năm học 2021-2022 đối vi go dục mầm non (GDMN), go dục
ph thông giáo dục thường xun Ch th s 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021
ca B trưng B Giáo dục Đào tạo (GDĐT) v thc hin nhim v năm học
2021 - 2022 ứng pvới dch Covid-19, tiếp tc thc hin đổi mới kiên trì mục tiêu
chất lượng giáo dục đào tạo. B GDĐT ban nh ng dn thc hin nhim v
m hc 2021 - 2022 đối vi GDMN, c th như sau:
I. Phương hướng chung
Ch động xây dựng triển khai kế hoch năm học linh hot, đảm bo an
toàn tuyệt đối cho tr em, t chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tr em đápng
yêu cầu của Chương trình GDMN trong bối cnh dch Covid-19 din biến phc
tp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản nhà nước về GDMN; tiếp tục đổi
mới nâng cao chất ợng công tác quản trnhà trường, tăng ờng nền nếp, kỷ
ơng, chất lượng hiệu qutrong các sở GDMN; phát triển mạng lưới trường,
lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu
cầu đến trường của trem, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội
nhập quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT), hướng đến phcập GDMN cho trẻ em dưới
5 tuổi; khắc phụcnh trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ
cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tăng cường
sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN;
triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, thc hiện các giải pháp nâng
cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tr; đẩy mạnh công tác
truyền thông về GDMN.
Ch đề năm học 2021-2022 cp hc mầm non “Xây dựng trường mm
non xanh - an toàn - thân thiện” (ng dn thc hin ch đề ph lc 1)
II. Các nhiệm vụ cụ thể
1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bi cnh
dch Covid-19 din biến phc tp
Các sở GDMN thc hiện nghiêm công tác phòng, chống dch theo ch
đạo của các cấp. phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương trong việc thực hiện
3676
26
2
công tác phòng chống dịch bệnh (dch Covid-19 các dịch bệnh khác…) trên
địa bàn, bảo đảm các yêu cầu, điều kin v trang thiết b trong phòng chống dch
bnh; phi hợp, hướng dn, h tr cha m/người chăm sóc trẻ (sau đây gọi là ph
huynh) đảm bảo an toàn trong thi gian tr nhà tránh dịch; làm tt công tác y tế
trường học theo Thông số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ngày 12/5/2016 của Bộ
Y tế Bộ GDĐT tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong
bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19; làm tốt công tác tuyên truyền,
nâng cao nhn thức, tưởng hành động cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân
viên các cơ s giáo dục vừa phòng, chống dch hiu qu, va thc hin tt nhim
v giáo dục theo Chương trình GDMN.
Các địa phương tăng ng các bin pháp qun lý, ch đạo phòng chng
dch bnh Covid-19 đối vi các s GDMN; đề cao k lut, k cương, trách
nhim của người đứng đầu trong phòng, chống dch Covid-19; tăng cường kim
tra, giám sát các sở GDMN trong vic thc hiện các quy định v môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bo lc học đường theo
quy định ti Ngh định s 80/2017/NĐ-CP bảo đảm an toàn tuyệt đối v th cht
tinh thn cho tr. Đưa các nội dung Chuyên đề ‘‘Đy mạnh phòng chống bo
hành trẻ’’ vào nhiệm v thường xuyên của sở GDMN, xem đây nhiệm v
trọng tâm, thường xuyên của cơ s GDMN. Chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh
giá các tiêu chuẩn v an toàn trong cơ s GDMN nhm phát hiện và có biện pháp
khắc phục kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ; thực hiện nghiêm
bộ quy tắc ứng xử theo quy định
1
; thc hin tốt công tác quản các hoạt động ca
tr tại cơ sở GDMN, bảo đảm an toàn tuyệt đối v th chất và tinh thần cho tr.
Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, h tr các s
GDMN trong vic thc hiện các quy đnh v bảo đảm an toàn cho tr; khuyến
khích sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong việc giám sát quy trình tổ chức
ăn và chấtợng bữa ăn của trẻ tại cơ sở GDMN; đặc biệt quan tâm giám sát việc
thực hiện kết luận kiểm tra; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử
theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân để xảy ra mất an toàn
đối với trẻ.
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong
công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo lực học đường, tổ chức ăn bán trú,
giáo dục an toàn giao thông, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tai nn
thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dc tr theo ớng dẫn của Bộ
GDĐT; tiếp tục thực hiện Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" về giáo dục an toàn
giao thông cho trẻ em mầm non theo Kế hoạch số 479/KH-BGDĐT ngày 19/5/2021
của Bộ GDĐT.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
2.1. Triển khai kịp thời các văn bản, chính sách về GDMN, tham mưu Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các chính sách của
địa phương để phát triển GDMN theo quy định tại Nghị định số 105/NĐ-CP. Thc
1
Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT
3
hiện có hiệu qu kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025, xây dựng ch
tiêu phát triển v GDMN đáp ứng yêu cầu thc hin Chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.
2.2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân
quyền, tự chủ gắn với chế giám sát trách nhiệm giải trình; nâng cao chất
lượng công tác quản trị sở GDMN; tăng cường đổi mới hình thức, nội dung
sinh hoạt chuyên môn, không phát sinh hệ thống hồ ssách so với quy định.
Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở
GDMN theo Điều lệ trường mầm non.
2.3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các quy định của Pháp luật đối với cơ sở GDMN, xlý nghiêm những tổ chức
nhân vi phạm. Phối hợp quản chặt chẽ các sở GDMN ngoài công lập;
kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập không đảm
bảo các điều kiện theo quy định.
3. soát, sắp xếp phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; ng
ờng svật chất; nâng cao chất ợng kiểm định y dựng tờng mầm
non đạt chuẩn quốc gia
3.1. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng
sở GDMN, đặc biệt tại các địa bàn đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất;
tiếp tục phát triển các sở GDMN dân lập, thục đgiảm áp lực cho các trường
mầm non công lập.
3.2. Tiếp tục soát, sắp xếp mạng lưới sở GDMN theo tinh thần Nghị
quyết số 19/NQ-TW và Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018, tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các phương án sắp xếp phợp với quy
định của pháp luật quy phát triển; không sáp nhập các trường mầm non vào
các trường phổ thông; đảm bảo quyền lợi đến trường của trẻ em; đảm bảo mỗi xã,
phường có ít nhất một trường mầm non công lập.
3.3. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án triển
khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình
GDMN, phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”. Chủ động tham mưu chính quyền địa
phương quan tâm ưu tiên nh đất cho cơ sở GDMN, đầu sở vật chất (CSVC)
để đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp; số trẻ em/nhóm, lớp theo quy định tại Điều lệ
trường mầm non; có đủ thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định.
3.4. Tiếp tục thực hiện kiểm định chấtợng giáo dục kiểm tra công nhận
đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; quan m đầu tư cho các trường mầm
non đã đạt chuẩn hiện đang xuống cấp không đảm bảo điều kiện duy trì kết qu
ng cao chất lượng trường đạt chuẩn.
3.5. Thực hiện các chính ch khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu pt triển
GDMN theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày
04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động c nguồn lc của xã hội đầu tư
phát triển GT giai đoạn 2019 - 2025.
Đánh giá bài viết
1 2.322

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo