Hướng dẫn đánh giá để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức giáo dục

TP.HCM: Đánh giá để chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC giáo dục quý I/2021

Ngày 16/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có Công văn 711/SGDĐT-TCCB về thực hiện đánh giá, phân loại quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

**Đối với các đơn vị trong quý I năm 2021 có học sinh, giáo viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, việc tính số ngày làm việc thực tế thực hiện theo quy định tại Mục 1 Công văn 1897/UBND-VX ngày 22/5/2020.

**Để thực hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và báo cáo kết quả việc đánh giá đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

(1) Công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý đối với người đứng đầu đơn vị, phải nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong quý đó có bị người, cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kỷ luật hay không, có thực hiện chậm tiến độ những công việc do cấp có thẩm quyền giao hay không,

(2) Phiếu theo Mẫu 1 (công chức, viên chức tự đánh giá);

(3) Phiếu theo Mẫu 2 (gồm các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa Tổ trưởng chuyên môn đánh giá và góp ý cho Hiệu trưởng; điểm bình quân được tổng hợp từ các phiếu đánh giá đồng nghiệp theo Mẫu 2 gồm cấp phó và các trưởng phòng, khoa/tổ trưởng các tổ trong nhà trường);

(4) Biên bản họp thống nhất đánh giá người đứng đầu của đơn vị (thành phần họp gồm người đứng đầu, cấp phó và các trưởng phòng, khoa hoặc tổ trưởng các tổ trong trường);

(5) Kế hoạch công tác Quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị;

(6) Báo cáo kết quả thực hiện Quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị.

(7) Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá của người đứng đầu và thống kê kết quả đánh giá viên chức, viên chức quản lý của đơn vị Quý I năm 2021 (theo mẫu excel đính kèm); gửi mail file Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá Quý I năm 2021 đến địa chỉ mail của ông Châu Vĩnh Cường Phòng Tổ chức cán bộ): cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ giấy (từ Mục 1 đến Mục 7 nêu trên) cho Phòng Tổ chức cán bộ và gửi mail Phụ lục Tổng hợp kết quả của quý I năm 2021: từ ngày 25/3/2021 đến ngày 30/3/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Y BAN NHÂN DN
THÀNH PH H CHÍ MINH
SỞ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
Số /SGDĐT-TCCB
Thành ph Hồ Chí Minh, ngàyịQ tháng 3 năm 2021
thc hin đánh giá, phân loại
Quý I năm 2021 ca cán bộ, công chức,
vn chc đơn vị s nghip công lập
Kính gửi:
- Hiu trưng Trưng Trung hc ph thông;
- Hiu trưng Trưng Trung cp, Cao đng (trc thuc Sở);
- Giám đc Trungm GDTX (trc thuc Sở);
- Th trưng đon v trc thuc Sở.
Căn c Ngh quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hi đồng
nhân dân Thành ph v ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán b, ng chức, viên
chức thuc khu vc qun nhàc, tồ chức chính trị, t chc chính tr- xã hi và đơn vị
nghiệp công lập do Thành ph quản;
Căn c Ngh quyết s 17/2019/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hi đồng
nhânn Thành phô vê Sa đôi mt điu ca Quy định chi thu nhp tăng thêm cho cán bộ,
ng chc, viên chc thuc khu vc qun nhà nưc, tồ chc chính tr, tồ chc chính tr -
xã hi và đơn v s nghiệp ng lập do Thành ph qun lý ban hành kèm theo Ngh quyết
số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hi đng nhân dân thành ph;
Căn c Ngh quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hi đồng nhân
dân Tnh ph v d toán thu ngân ch nhà nước; thu, chi ngânch thành ph năm 2021;
Căn c Quết đnh số 4631/QĐBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 ca y ban nhân
dân Thành phô H Chí Minh v vic ban hành Quy đnh đánh g, phân loi hàng quý theo
hiu qu công vic đôi vi cán b, cng chc, viên chc trong cơ quan hành chính và đơn v
sự nghiệp công lập trên đa bàn Thành ph H C Minh;
Căn c Quyết đnh s 3728/QD-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 y ban nhân n
Thành ph v vic sa đổi, b sung mt số điu ca Quy đnh đánh giá, phân loi hàng quý
theo hiu quả công vic đi vi cán bộ, công chc, viên chc trong cơ quan hành chính và
đơn vs nghip ng lập trên đa bàn Thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quyết
đnh s 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 ca Ch tch y ban nhân dân Thành
ph, có hiu lc k t ngày 01 tháng 7 năm 2019;
Căn c Công văn s 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 v hưng dn thc
hin Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sa đối) đối vi cán b, công chc, viên chc
khi Nhà nưc theo Quyết đnh s 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 ca y ban
nhân dân Thành ph;
Căn c Công văn số 27/UBND-VX ngày 03 tháng 01 năm 2020 ca y ban nhân n
Thành ph v vic hưng dn thc hin Quy định đánh giá, phân loi hàng quý theo Quyết
định s 3728/QĐ-UBND đi vi công chc, viên chc ngành Giáo dc và Đào tạo;
Căn c Công văn s 1897/UBND-VX ngày 22 tháng 5 năm 2020 ca y ban nhân dân
Thành ph v vic thc hin Quy đnh đánh g, phân loại hàng quý và chi thu nhpng thêm
đối vi công chc, viên chc ngành Go dc và Đào to trong thi gian ngh phòng chng
1
dch viêm đưng hấp cắp do chng mi ca vi rút corona (COVID-19); Công văn sồ
1480/GDĐT-TC ngày 26 tháng 5 năm 2020 ca Sở Giáo dục và Đào to;
Căn c Công ván số 1995/UBND-VX ngày 28 tháng 5 năm 2020 ca y ban nhânn
Thành phố v phưong án tính số ngày m việc thc tế đề đánh giá, phân loi hàng q đi
vi công chc, vn chc,
Sở Giáo dc và Đào to đề nghHiu trưng, Thủ trưng các đon v thc hiện các nội
dung sau:
1. Đi vi các đon vị trong quý I năm 2021 có hc sinh, go viên nghhc phòng,
chng dịch Covid-19, việc nh số ngày m vic thc tế thc hiện theo quy định ti Mc 1
Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22 tháng 5 năm 2020 ca y ban nhân n Thành ph.
2. Đ thc hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại Q I năm 2021 theo hiu qu công
vic đối vi cán b, công chc, vn chc ti c đon v sự nghiệp công lập, các đon vthc
hin hồ sơ đánh giá, phân loi hàng quý theo hiệu qu công vic đối vói ngưi đng đầu đon
v sự nghip và báo cáo t qu vic đánh giá đánh giá, phân loi Quý I năm 2021 đối vi cán
b, công chc, viên chc thuc thẩm quyn qun cho Phòng T chc cán b S Giáo dục
và Đào tạo như sau:
(1) Công văn đngh đánh giá, phân loại hàng quý đối vi ngưi đng đu đon vị,
phi nêu rõ công tác lãnh đạo, qun điu hành đon vtrong quý đó b ngưi, cơ quan
thm quyn nhc nhỡ. p bình, kỷ lut hay không; thc hiện chậm tiến đ nhng ng
vic do cấp có thm quyn giao hay không;
(2) Phiếu theo Mau 1 (ng chc, vn chc t đánh g);
(3) Phiếu theo Mu 2 (gm các Phó Hiu trưng, Tng phòng, khoa/T trưng
chuyên môn đánh giá và góp ý cho Hiu trưng; điểm bình quân đưc tng hp t các phiếu
đánh giá đông nghip theo Mâu 2 gôm câp phó và các trưng phòng, khoa/ trưng các tô
trong nhà trưng);
(4) Biên bn hp thng nht đánh g ngưi đng đu ca đơn v (thành phn hp
gm ngưi đng đầu, cấp phó và các trưng phòng, khoa hoc t trưng các t trong tờng);
(5) Ke hoch công tác Quý I năm 2021 của ngưi đng đu đơn vị.
(6) Báo cáo kết qu thc hin Quý I năm 2021 ca ngưi đng đầu đơn vị.
(7) Ph lc Tng hp kết quđánh giá ca ngưi đứng đu và thng kê kết qu
đánh giá viên chc, viên chức qun ca đơn vQuý I năm 2021 (theo mẫu excel đính kèm);
gửi mail file Ph lc Tng hp kết qu đánh giá Q I năm 2021 đến đa chmail của ông
Châu Vih Cưng (Phòng Tchc cán bộ):
cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn.
3. Thi hn np hồ giy (từ Mc 1 đến Mc 7 nêu trên) cho Phòng Tchc cán b
và gửi mail Ph lục Tng hp kết quca quý I năm 2021: t ngày 25/3/2021 đến ngày
30/3/2021.
Sở Go dc và Đào tạo đ ngh Hiu tng, Th trưng các đơn vnghm c triển
khai, thc hin.y
Nơi nhn:
- Như tn (kèm biểu mẫu);
- Các Phòng trc thuc Cơ quan Sờ;
- Lưu: VT, TCCB, LN2 ^
2
Đánh giá bài viết
1 229

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo