Hướng dẫn 02-HD/BTCTW 2021 về quy trình rà soát Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Hướng dẫn 02 BTCTW 2021

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo đó, hướng dẫn quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng như sau:

Bước 1: Rà soát, phát hiện đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng

Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chỉ ủy) rà soát theo tiêu chí nêu tại điểm 1 Mục II Hướng dẫn này và lấy ý kiến tham gia của ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố (lãnh đạo, tố chức chính trị - xã hội của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với đảng viên đang công tác) để dự kiến danh sách đảng viên thuộc diện cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng.

Chi ủy xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp về danh sách đảng viên dự kiến cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ để lập danh sách chính thức đưa ra cuộc họp chi bộ.

Chi bộ họp, thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng đảng viên dự kiến cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ.

Đảng viên nào có 2/3 số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng; báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt danh sách để thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2: Giáo dục, giúp đỡ đảng viên

Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) thông báo ý kiến phê duyệt của cấp ủy cấp trên trực tiếp, trao đổi với từng đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ về những vi phạm, phản ánh của các tổ chức quần chúng (nếu có) và yêu cầu đảng viên viết bản tự kiểm điểm, trong đó cam kết rõ việc sửa chữa, khắc phục vi phạm.

Chi bộ họp để đảng viên kiểm điểm trước chi bộ (có thể kiểm điểm trong buổi sinh hoạt định kỳ) và ra nghị quyết phân công 01 chi ủy viên hoặc 01 đảng viên theo dõi, giúp đỡ 01 đảng viên. Thời gian theo dõi, giúp đỡ là 12 tháng.

Bước 3: Sàng lọc đảng viên đã được chi bộ giáo dục, giúp đỡ

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ phân công chi ủy viên, đảng viên theo dõi, giúp đỡ, chi bộ họp để đảng viên tự kiểm điểm, nêu rõ kết quả sửa chữa, khắc phục vi phạm theo cam kết. Chi ủy viên hoặc đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ nhận xét.

Chi bộ thảo luận, góp ý và bỏ phiếu kín đối với từng trường hợp (bỏ phiếu công nhận sự tiến bộ của đảng viên trước, bỏ phiếu đề nghị xem xét đưa đảng viên ra khỏi Đảng sau). Chi bộ căn cứ kết quả bỏ phiếu để quyết định:

- Nếu có từ 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đồng ý công nhận sự tiến bộ của đảng viên thì chi bộ ra nghị quyết công nhận sự tiến bộ của đảng viên, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Nếu có từ 2/3 số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đề nghị xem xét đưa ra khỏi Đảng thì chi bộ ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Nếu có dưới 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đồng ý công nhận sự tiến bộ hoặc có dưới hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đề nghị xem xét đưa ra khỏi Đảng thì chi bộ xem xét, quyết định đưa vào danh sách đảng viên cần được chi bộ tiếp tục giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng và sẽ xem xét lại sau 12 tháng.

Bước 4: Đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Trên cơ sở đề nghị của cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cùng cấp thẩm tra, xác minh, kết luận về vi phạm của từng đảng viên.

Căn cứ kết luận thẩm tra, xác minh về vi phạm của từng đảng viên, cấp ủy cấp huyện và tương đương xem xét, quyết định xóa tên hoặc kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Đối với đảng viên qua xem xét, chưa đến mức phải xóa tên hoặc kỷ luật bằng hình thức khai trừ thì cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo cấp ủy cấp dưới tiếp tục giáo dục, giúp đỡ đảng viên đó và sẽ xem xét lại sau 12 tháng.

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW được ban hành ngày 12/4/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BAN
CHẤP
HÀNH
TRUNG
ƯƠNG
BAN
TỔ
CHỨC
ĐẢNG
CỘNG
SẢN
VIỆT
NAM
*
V
----------------------------------------
SỐ-Q2
-
HD/BTCTW
ỦY
BAN
KIÊM
TRA
TRUNG
ƯƠNG
/7<à
Nội,
ngày
12
tháng
4
năm
2021
HƯỚNG
DẪN
-
-
-
"
~
A
ọc,
đưa
đảng
viên
không
còn
đủ
cách
ra
khỏi
Đảng
ĐỀN
số:
.
J3K5
.
Ngày
.4.^/.
/f.
/
Chuyen^z^/^zr....
t
-
u
C
J
1
^
q
U
y
trình
rìi
soát,
phát
hiện,
giáo
dục,
giúp
đỡ,
Lưu
hồ
sơ:
............
sàng
Jc
'
/
w
P-F
Thực
hiện
Chỉ
thị
số
28-CT/TW,
ngày
21/01/2019
của
Ban
thư
về
nâng
cao
chất
lượng
kết
nạp
đảng
viên
soát,
sàng
lọc,
đưa
những
đảng
P/W
_
viên
không
còn
đủ
cách
ra
khỏi
Đảng,
sau
khi
tiếp
thu
ý
kiến
chỉ
đạo
của
Ọt&đíứ
Ban
thư,
Ban
chức
Trung
ương
hướng
dân
tiêu
chí,
quy
trình
soát,
phát
hiện,
giáo
dục,
giúp
đỡ,
sàng
lọc,
đưa
đảng
viên
không
còn
đủ
cách
ra
khỏi
Đảng
như
sau:
-V
I.
MỤC
ĐÍCH,
YÊU
CẦU
1.
Thống
nhất
tiêu
chí,
quy
trình
soát,
phát
hiện,
giáo
dục,
giúp
đỡ,
sàng
lọc,
đưa
đảng
viên
không
còn
đủ
cách
ra
khỏi
Đảng
để
làm
trong
sạch
đội
ngũ
đảng
viên,
góp
phần
tăng
cường
xây
dựng,
chỉnh
đốn
Đảng
nâng
cao
năng
lực
lãnh
đạo,
sức
chiến
đấu
của
tổ
chức
đảng
chất
lượng
đội
ngũ
đảng
viên,
duy
trì
kỷ
cương,
kỷ
luật
trong
Đảng,
củng
cố
niềm
tin
của
cán
bộ,
đảng
viên
nhân
dân
đối
với
Đảng.
2.
Việc
soát,
phát
hiện,
giáo
dục,
giúp
đỡ,
sàng
lọc,
đưa
đảng
viên
không
còn
đủ
cách
ra
khỏi
Đảng
phải
thực
hiện
thường
xuyên;
bảo
đảm
nguyên
tắc
tập
trung
dân
chủ,
khách
quan,
thận
trọng,
chặt
chẽ,
minh
bạch.
Lấy
phát
hiện,
kịp
thời
giáo
dục,
giúp
đỡ
đảng
viên
chính;
đồng
thời,
kiên
quyết
đưa
đảng
viên
vi
phạm
đã
được
giáo
dục,
giúp
đỡ
nhưng
không
tiến
bộ
ra
khỏi
Đảng;
tuyệt
đối
không
được
thành
kiến
hoặc
lợi
dụng
để
trù
dập
đảng
viên
động
nhân.
3.
Đề
cao
ý
thức
tự
giác
của
đảng
viên;
tinh
thần
đấu
tranh
tự
phê
bình
phê
bình,
sự
chủ
động,
tinh
thần
trách
nhiệm
của
các
cấp
ủy,
tổ
chức
đảng,
đảng
viên;
phát
huy
vai
trò
của
Mặt
trận
Tổ
quốc
Việt
Nam,
các
tổ
chức
chính
trị
-
hội
nhân
dân
trong
phát
hiện,
phản
ánh
với
tổ
chức
đảng
những
đảng
viên
vi
phạm.
Các
cấp
ủy,
tổ
chức
đảng
phải
giữ
vững
các
nguyên
tắc
tổ
chức
sinh
hoạt
đảng,
đoàn
kết
thống
nhất,
tăng
cường
kiểm
tra,
giám
sát
việc
thực
hiện,
bảo
đảm
đúng
quy
định
của
Đảng.
2
IL-TIÊU
CHÍ,
QUY
TRÌNH
SOÁT,
PHÁT
HỆN,
GIÁO
Dực,
GIÚP
ĐỠ,
SÀNG
LỌC,
ĐƯA
ĐẢNG
VIÊN
KHÔNG
CÒN
ĐỦ
CÁCH
RA
KHỎI
ĐẢNG
1.
Tiêu
chí
phát
hiện
đảng
viên
vi
phạm
cần
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ
trước
khi
xem
xét,
quyết
định
đưa
ra
khỏi
Đảng
Đảng
viên
vi
phạm
chưa
đến
mức
phải
xóa
tên
hoặc
thi
hành
kỷ
luật
bằng
hình
thức
khai
trừ
cần
được
giáo
dục,
giúp
đỡ
trước
khi
xem
xét,
quyết
định
đưa
ra
khỏi
Đảng
thuộc
một
trong
các
trường
họp
sau:
-
Hai
năm
liền
bị
xép
loại
Không
hoàn
thành
nhiệm
vụ
.
-
Vi
phạm
kỷ
luật
đảng
hoặc
pháp
luật
Nhà
nước
đã
bị
cấp
thẩm
quyền
thi
hành
kỷ
luật
mức
cảnh
cáo,
hạ
bậc
lương,
giáng
cấp
bậc
quân
hàm,
giáng
chức,
cách
chức,
đang
trong
thời
gian
chấp
hành
kỷ
luật
lại
tiếp
tục
vi
phạm.
x
V
'
'
c
-
Qua
kiểm
điểm
tự
phê
bình
phê
bình
hoặc
qua
kiểm
tra,
giám
sát,
cấp
ủy
thẩm
quyền
kết
luận
suy
thoái
về
tưởng
chính
trị,
tự
diễn
biến
,
tự
chuyển
hóa
hoặc
vi
phạm
về
đạo
đức,
lối
sống.
:
-
Vi
phạm
các
quy
định
của
Đảng
về
thực
hiện
trách
nhiệm
nêu
gương
hoặc
những
điều
đảng
viên,
cán
bộ,
công
chức,
viên
chức
không
được
làm
hoặc
uy
tín
thấp
trong
quan,
đơn
vị,
nơi
trú
cấp
ủy
thẩm
quyền
đã
kết
luận,
làm
ảnh
hưởng
xấu
đến
uy
tín
của
Đảng
tổ
chức
đảng
nơi
sinh
hoạt.
2.
Quy
trình
soát,
phát
hiện,
giáo
dục,
giúp
đỡ,
sàng
lọc,
đưa
đảng
viên
không
còn
đủ
cách
ra
khỏi
Đảng
Bước
1:
soát,
phát
hiện
đảng
viên
cần
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ
trước
khi
xem
xét,
quyết
định
đưa
ra
khỏi
Đảng
Chi
ủy
(bí
thư
chỉ
bộ
nơi
không
chỉ
ủy)
soát
theo
tiêu
chí
nêu
tại
điểm
1
trên
đây
lấy
ý
kiến
tham
gia
của
ban
công
tác
mặt
trận
thôn,
tổ
dân
phố
(lãnh
đạo,
tố
chức
chính
trị
-
hội
của
các
tố
chức,
quan,
đơn
vị,
doanh
nghiệp
đổi
với
đảng
viên
đang
công
tác)
để
dự
kiến
danh
sách
đảng
viên
thuộc
diện
cần
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ
trước
khi
xem
xét,
quyết
định
đưa
ra
khỏi
Đảng.
Chi
ủy
xin
ý
kiến
chỉ
đạo
của
cấp
ủy
cấp
trên
trực
tiếp
về
danh
sách
đảng
viên
dự
kiến
cần
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ
để
lập
danh
sách
chính
thức
đưa
ra
cuộc
họp
chi
bộ.
Chi
bộ
họp,
thảo
luận,
bỏ
phiếu
kín
đối
với
từng
đảng
viên
dự
kiến
cần
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ.
Đảng
viên
nào
hai
phần
ba
số
đảng
viên
chính
thức
của
chi
bộ
trở
lên
(trừ
đảng
viên
được
miễn
công
tác
sinh
hoạt
đảng)
bỏ
3
phiếu
đồng
ý
thì
đưa
vào
danh'sách
cần
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ
trước
khi
xem
xét,
quyết
định
đưa
ra
khỏi
Đảng;
báo
cáo
cấp
ủy
cấp
trên
trực
tiếp
phê
duyệt
danh
sách
để
thực
hiện
các
bước
tiếp
theo.
Bước
2:
Giáo
dục,
giúp
đỡ
đảng
viên
Chi
ủy
(bí
thư
chi
bộ
nơi
không
chi
ủy)
thông
báo
ý
kiến
phê
duyệt
của
cấp
ủy
cấp
trên
trực
tiếp,
trao
đổi
với
từng
đảng
viên
cần
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ
về
những
vi
phạm,
phản
ánh
của
các
tổ
chức
quần
chúng
(nếu
cô)
yêu
cầu
đảng
viên
viết
bản
tự
kiểm
điểm,
trong
đó
cam
kết
việc
sửa
chữa,
khắc
phục
vi
phạm.
Chi
bộ
họp
để
đảng
viên
kiểm
điểm
trước
chi
bộ
(cỏ
thể
kiểm
điểm
trong
buổi
sinh
hoạt
định
kỳ)
ra
nghị
quyết
phân
công
01
chi
ủy
viên
hoặc
01
đảng
viên
theo
dõi,
giúp
đỡ
01
đảng
viên.
Thời
gian
theo
dõi,
giúp
đỡ
12
tháng.
Bước
3:
Sàng
lọc
đảng
viên
đã
được
chi
bộ
giáo
dục,
giúp
đỡ
Sau
12
tháng,
kể
từ
ngày
chi
bộ
phân
công
chi
ủy
viên,
đảng
viên
theo
dõi,
giúp
đỡ,
chi
bộ
họp
để
đảng
viên
tự
kiểm
điểm,
nêu
kết
quả
sửa
chữa,
khắc
phục
vi
phạm
theo
cam
kết.
Chi
ủy
viên
hoặc
đảng
viên
được
phân
công
theo
dõi,
giúp
đỡ
nhận
xét.
Chi
bộ
thảo
luận,
góp
ý
bỏ
phiếu
kín
đối
với
từng
trường
hợp
(bỏ
phiếu
công
nhận
sự
tiến
bộ
của
đảng
viên
trước,
bỏ
phiếu
đề
nghị
xem
xét
đưa
đảng
viên
ra
khỏi
Đảng
sau).
Chi
bộ
căn
cứ
kết
quả
bỏ
phiếu
để
quyết
định:
-
Nếu
từ
một
nửa
số
đảng
viên
chính
thức
của
chi
bộ
trở
lên
(trừ
đảng
viên
được
miên
công
tác
sinh
hoạt
đáng')
bỏ
phiếu
đồng
ý
công
nhận
sự
tiến
bộ
của
đảng
viên
thì
chi
bộ
ra
nghị
quyết
công
nhận
sự
tiến
bộ
của
đảng
viên,
báo
cáo
cấp
ủy
cấp
trên
trực
tiếp.
-
Nếu
từ
hai
phần
ba
số
đảng
viên
chính
thức
của
chi
bộ
trở
lên
(trừ
đảng
viên
được
miễn
công
tác
sinh
hoạt
đáng')
bỏ
phiếu
đề
nghị
xem
xét
đưa
ra
khỏi
Đảng
thì
chi
bộ
ra
nghị
quyết,
báo
cáo
cấp
ủy
cấp
trên
trực
tiếp
xem
xét,
quyết
định
theo
thẩm
quyền.
-
Nếu
dưới
một
nừâ
số'
đặng
viên
chính
thức
của
chi
bộ
(trừ
đảng
viên
được
miễn
công
tác/và
sinh
hoạt
đăng)
bỏ
phiếu
đồng
ý
công
nhận
sự
tiến
bộ
hoặc
dưới
hai
phần
ba
số
đảng
Vịiên
chính
thức
của
chi
bộ
(trừ
đảng
viên
được
miễn
công
tấc
vả
sinh
hoạt
đắng)
bỏ
phiếu
đề
nghị
xem
xét
đưa
ra
khỏi
Đảng
thì
chi
bộ
xem
xét,
quyếkđịnb
đưa
vào
danh
sách
đảng
viên
cần
được
chi
bộ
tiếp
tục
giáo
dục,
giúp
đổstrứơc
khi
xem
xét,
quyết
định
đưa
ra
khỏi
Đảng
sẽ
xem
xét
lại
sau
12
tháng.
Đánh giá bài viết
1 1.587
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo