Công văn 8681/VPCP-KTN về hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi

Công văn 8681/VPCP-KTN - Hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi

Công văn 8681/VPCP-KTN về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 13/10/2016 nhằm rà soát, đảm bảo tốt an ninh đường thủy, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam.

Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12

Thông báo 263/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8681/VPCP-KTN
V/v quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ
hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi
giải trí trên đường thủy nội địa
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 9923/BGTVT-VT ngày 25 tháng 8 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 3660/BVHTTDL-PC ngày 14 tháng 9 năm 2016), Công an (Công văn số 2311/BCA-C67 ngày 22 tháng 9 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 7994/BNN-TCTL ngày 21 tháng 9 năm 2016) và Tư pháp (Công văn số 3295/BTP-PLHSHC ngày 23 tháng 9 năm 2016) về việc quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

2. Tổ chức rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền đối với các quy định liên quan đến đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bao gồm cả phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Quy định quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
  • Như trên;
  • TTg, các PTTg;
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
  • Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL, V.I, V.III, TH, NC, TKBT;
  • Lưu: VT, KTN (3b).
Nguyễn Cao Lục
Đánh giá bài viết
1 59
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo