Công văn 8601/VPCP-CN về sử dụng Giấy đăng ký phương tiện trong trường hợp thế chấp phương tiện

Công văn 8601/VPCP-CN - Sử dụng Giấy đăng ký phương tiện trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông

Người mua xe trả góp chính thức được sử dụng bản sao giấy đăng ký phương tiện giao thông. Đây là nội dung quan trọng đã được ban hành kèm theo Công văn 8601/VPCP-CN về sử dụng Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện tại tổ chức tín dụng.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8601/VPCP-CN
V/v sử dụng Giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

  • Các Bộ: Công an, Tư pháp, Giao thông vận tải;
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 330/BC-BTP-m ngày 19 tháng 7 năm 2017 về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của đại diện các Bộ: Công an, Tư pháp, Giao thông vận tải tại cuộc họp ngày 09 tháng 8 năm 2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành Công an; Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Thanh tra giao thông vận tải và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, trong tháng 8 năm 2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

4. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  • Ủy ban ATGT Quốc gia;
    VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, KTTH, ĐMDN;
  • Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Thuộc tính văn bản: Công văn 8601/VPCP-CN

Số hiệu: 8601/VPCP-CN

Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực, ngành: Giao thông - Vận tải

Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ

Người ký: Nguyễn Cao Lục

Ngày ban hành: 15/08/2017

Ngày hiệu lực: 15/08/2017

Đánh giá bài viết
1 236
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo