Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH 2021 thực hiện biện pháp tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường

Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH 2021

Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 21/10 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập.

Theo đó, sẽ không thu thêm phí ôn tập kiến thức khi học sinh trở lại trường. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Công văn số 4808 2021 BGDĐT.

Cụ thể, Bộ GDĐT lưu ý các trường phải tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng thời, tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho những nhóm học sinh không có điều kiện học trực tuyến, những học sinh không tiếp cận được việc học qua truyền hình, học sinh trong diện phải chuyển trường do di chuyển về nơi cư trú phòng dịch.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các trường không thu thêm kinh phí để tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh.

Việc xây dựng nội dung dạy học khi học sinh quay lại trường phải phù hợp, tránh gây áp lực, quá tải cho học sinh. Đặc biệt, việc kiểm tra, đánh giá định kì theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức.

Ngoài ra, dù học sinh đã quay lại học trực tiếp nhưng nhà trường vẫn phải duy trì nền tảng, cách thức tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình như một kênh hỗ trợ, cung cấp video bài giảng để học sinh tăng khả năng tự học, giảm thời gian tổ chức dạy học trực tiếp.

Nội dung chi tiết Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH 2021 mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /BGDĐT-GDTrH
V/v thc hin các bin pháp cng c,
tăng cường chất lượng dy và hc
khi hc sinh tr lại trường hc tp
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày tháng 10 năm 2021
Kính gi: Các S Giáo dục và Đào tạo
Trưc din biến phc tp ca dch COVID-19 trong thi gian qua, nhiều địa
phương, sở giáo dục đã phải cho tr em mm non, hc sinh ph thông, hc viên
giáo dục thường xuyên (sau đây gi chung hc sinh) tm dừng đến trường t
chc dy hc trc tuyến, dy hc trên truynnh. Điu kin hc trc tuyến, hc qua
truyn hình ca các đối tượng hc sinh các vùng, min, s khác nhau dn đến
kết qu hc tp ca hc sinh chưa được đồng đều; mt b phn hc sinh gp khó
khăn v điều kin hc trc tuyến, hc qua truyn hình hoc phi chuyển nơi trú
nên chưa đáp ứng được yêu cu v kết qu hc tp. Tiếp theo Công văn số
4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 ca B Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v vic
t chc hoạt động dy hc trc tiếp ti các sở giáo dc, nhm cng cố, tăng cường
chất lượng dy hc đối với các đối tượng hc sinh, B GDĐT yêu cu các S
GDĐT ch đạo các cơ s giáo dc mm non, giáo dc ph thông, giáo dục thường
xuyên thc hin mt s ni dung sau:
1. Ch động rà soát, đánh giá, phân loi kết qu hc tp trc tuyến, qua truyn
hình ca các nhóm đối tượng hc sinh để điều chnh kế hoch giáo dc ca nhà
trưng phù hp điều kin thc tế tình hình kim soát dch COVID-19 tại địa
phương. Khi hc sinh mi tr li trưng hc, nhà trường t chc vn, h tr m ,
ng dn thc hin các bin pháp bảo đảm an tn cho hc sinh chuyn trng thái t
hc trc tuyến, hc qua truyn hình sang hc tp trc tiếp tại trường. T chc ôn tp,
cng c, b sung ni dung kiến thc phù hp vi các nhóm đối tượng hc sinh
điều kin hc trc tuyến; dy b sung nhng ni dung kiến thc còn thiếu kết hp
vi ôn tp, cng c ni dung kiến thc phù hp vi các nhóm đối tượng hc sinh
không điều kin hc trc tuyến, nhất là đối vi các hc sinh không tiếp cn đưc
truyn hình, hc sinh chuyển trường do phi di chuyển nơi trú đ phòng, tránh
dch bnh; s dng hiu qu thi gian học sinh được đến trường để tiếp tc t chc
dy hc trc tiếp các nội dung bn, ct lõi theo các văn bản hướng dẫn điu chnh
ni dung dy hc ca B GDĐT
1
phù hp với điu kin của nhà trường đối tượng
hc sinh, tránh gây áp lc, quá ti đối vi hc sinh. Vic kiểm tra, đánh giá định
theo hình thc trc tiếp tại trưng cần đưc thc hin sau mt thi gian học sinh đã
được ôn tp, cng c, b sung ni dung kiến thc.
Riêng đi vi giáo dc mm non: tiếp tc thc hiện theo Công văn số
3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 v việc hướng dn thc hin nhim v năm
học đối vi giáo dc mm non.
1
Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 ca B GDĐT về việc hưng dn thc hin Chương trình giáo dục ph
thông cp Tiu học năm học 2021-2022 ng phó vi dch COVID-19; Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 ca
B GDĐT v vic hưng dn thc hiện Chương trình giáo dc ph thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ng phó vi
dch COVID-19; Công văn số 4135/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2021 ca B GDĐT về việc hướng dn thc hiện điều chnh
ni dung Chương trình giáo dc thưng xuyên cấp THCS, THPT năm học 2021-2022.
4808
21
2
Phát huy tinh thn trách nhim của đội ngũ nhà giáo, chia s khó khăn, hết lòng
hc sinh, các thy, giáo cần hướng dn t chc ôn tp, cng c, b sung ni
dung kiến thức cho các đối tượng hc sinh bảo đảm chất lượng; không thu thêm kinh
phí để t chc ôn tp, cng c, b sung kiến thc cho hc sinh.
2. Tiếp tc nâng cao hiu qu thc hin các phương pháp dạy hc tích cc phù
hp vi các nhóm đối tượng nhm phát trin phm chất năng lực hc sinh, theo
đó chú trng vai trò t chc, kiểm tra, định hướng hoạt động hc ch động, tích cc,
t lc ca hc sinh; hc sinh ch th hoạt động hc tp theo hướng dn ca giáo
viên để khám phá, chiếm lĩnh vận dng kiến thc vào thc tin. Qua đó, trong
mi bài hc, giáo viên điều kin h tr, kiểm tra, đánh giá quá trình kết qu
hc tp phù hp vi các đối tượng hc sinh trong lp hc; b trí thi gian hợp để
h trợ, đắp ni dung kiến thc còn thiếu ngay trong tng bài hc cho nhng hc
sinh gặp khó khăn trong hc tp, nht nhng hc sinh gặp khó khăn v điu kin
hc trc tuyến, hc qua truyn hình trong thi gian phi tm dừng đến trường.
3. Duy trì t chc dy hc trc tuyến, dy hc trên truyn hình phù hp vi kế
hoch t chc dy hc trc tiếp, c thể: đối với các trường cho học sinh đi hc bình
thưng, tiếp tc s dng h thng hc liu dy hc trc tuyến, dy hc trên truyn hình
h tr dy hc trc tiếp; đối vi các trường chia nhóm cho học sinh đến trưng hc
tp, t chc dy hc trc tuyến thay thế dy hc trc tiếp vi các ni dung phù hp để
bảo đảm tiến độ thc hin chương trình. Tiếp tc y dng các video bài ging h tr
dy hc trc tuyến giúp hc sinh có th t học để gim thi gian t chc dy hc trc
tuyến trc tiếp và phát trin năng lực t hc cho hc sinh theo hướng dn tăng ng
năng lực dy hc trc tuyến ca B GDĐT
2
.
4. Tăng cưng phi hp vi cha m hc sinh trong vic h trợ, đồng hành cùng
hc sinh hc tp trc tuyến, hc tp qua truyn hình bo đm an toàn cho hc sinh khi
s dng các thiết b đin t (y tính, điện thoi) an toàn thông tin trên môi trường
mng; Phi hp cht ch vi cha m hc sinh để t chc và qun hc sinh hc tp
nhà, trường cũng n việc đi lại hng ngày t nđến trưngt trường v nhà,
thc hin nghiêm các quy định v phòng, chng dch COVID-19.
Nhận được Công văn này, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT nghiêm túc triển
khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT để được hướng dẫn giải quyết./.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Nguyn Hữu Độ
2
Công văn s 3963/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 ca B GDĐT v vic tp hun t chc dy hc trc tuyến, dy hc qua
truyn hình cho cán b qun lý giáo dc, giáo viên cp tiu hc; Công văn số 4084/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 ca B
GDĐT v vic trin khai tp hun t chc dy hc trc tuyến cho giáo viên trung hc.
Đánh giá bài viết
1 209

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo