Công văn 3534/SGDĐT-VP Hà Nội 2021 hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

Ngày 13/10 năm 2021 Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã ban hành Công văn số 3534/SGDĐT-VP Hà Nội 2021 về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022.

Theo đó việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua...

Chi tiết Công văn số 3534/SGDĐT-VP mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-VP
V/v hướng dẫn đăng ký thi đua,
khen thưởng năm học 2021-2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Kính gửi:
- Chtịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội;
- Trưởng png c phòng thuộc Sở;
- Trưởng png Go dục và Đào to qun, huyn, thxã;
- Thủ tng các đơn vtrực thuộc Sở.
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông số
12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông số
21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng
dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định s 09/2020/QĐ-
UBND ngày 28/4/2020 ca UBND thành ph Hà Ni v việc ban hành Quy định
v công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành ph Hà Ni;
Sở Giáo dục Đào tạo Nội hướng dẫn một số nội dung công tác thi
đua, khen thưởng năm học 2021-2022 như sau:
I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua;
các tập thể, nhân tham gia phong trào thi đua đều phải đăng thi đua, xác
định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng thi đua sẽ không được xem xét,
công nhận các danh hiệu thi đua.
2. Việc đăng danh hiệu thi đua của các tập thể, nhân trong ngành
Giáo dục và Đào tạo được thực hiện vào đầu năm học sau khi đã được thảo luận
và thống nhất tại Hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị.
3. Các Cụm phòng Giáo dục và Đào tạo, Cụm trường trung học phổ thông,
Cụm trường mầm non, phổ thông chuyên biệt trường Bồi dưỡng cán bộ giáo
dục tổ chức sinh hoạt Cụm, đăng danh hiệu Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc” của
Thành phố theo đúng quy định.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
Để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm
học đảm bảo nguyên tắc bình chọn được những tập thể nhân xuất sắc, tiêu
biểu đúng quy định, Sở Giáo dục Đào tạo Nội đề nghị các đơn vị,
nhân cần nghiên cứu k các tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định tại các văn
3534
13 10
2
bản: Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của
Bộ Giáo dục Đào tạo; Quyết định s 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 ca
UBND Thành ph, đồng thời căn cứ vào thành tích đã đạt được trong các năm
học trước để đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp, theo
đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ %.
1. Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
1.1. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đạo tạo khen thưởng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo: Về tiêu chuẩn, điều
kiện, đối tượng được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 5 Thông số
21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối
tượng được tặng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày
31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Đề nghị UBND Thành phố khen thưởng trình khen cấp Nhà nước
- Cờ thi đua của UBND Thành phố: Được xét tặng cho các tập thể đơn
vị thành viên thuộc Cụm thi đua do Thành phố thành lập hoặc do sở, ban ngành,
Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, thị xã, đơn vị
thuộc Thành phố thành lập; được đánh giá, bình xét, suy tôn đơn vị xuất sắc,
tiêu biểu trong phong trào thi đua theo Cụm thi đua đạt các tiêu chuẩn theo
quy định tại Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng theo Điều 12 Nghị định
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (Sở Giáo dục và Đào tạo Nội
đã thành lập các 05 Cụm thi đua khối phòng Giáo dục Đào tạo theo Quyết
định số 575/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 17 cụm thi đua khối các trường
trung học phổ thông trực thuộc, các trường mầm non, chuyên biệt trường Bồi
dưỡng Cán bộ giáo dục theo Quyết định số 553/QĐ-SGDĐT ngày 18/4/2019;
Cụm mầm non, tiểu học, trung học sở được thành lập theo Quyết định của
quận, huyện, thị xã).
Khi đăng danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ, Thành phố các đơn vị phi
kèm theo đăng hình thi đua (Tên hình; thời gian thực hiện; quy mô,
phạm vi áp dụng, tóm tắt nội dung, giải pháp thực hiện).
Số lượng các đơn vị được tặng Cờ thi đua quy định tại điểm b khoản 1 Điều
14 Quyết định s 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 ca UBND Thành ph.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối
tượng được tặng quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định s 09/2020/QĐ-UBND
ngày 28/4/2020 ca UBND thành ph Ni (Bằng khen của UBND Thành phố
cho tập thể, nhân đề nghị khi kết thúc năm học 2021-2022: xét thành tích đạt
được trong 02 năm học: 2020-2021; 2021-2022).
- Đối với các tập thể, nhân đề nghị khen cấp Nhà nước (Bằng khen của
Chính phủ; Huân chương...) phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện đã quy định tại
3
Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, đồng thời phát hiện,
giới thiệu được gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của đơn vị.
1.3. Đối với cá nhân được Luật thi đua, khen thưởng quy định “Hoàn thành
tốt nhiệm vụ”, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụlà căn co kết quả đánh giá cán
bộ, ng chức, vn chức theo Luật cán bộ, ng chức Luật viên chức hiện nh.
1.4. Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nội: Khen tặng
các tập thể, nhân thành tích xuất sắc trong các chuyên đề, phong trào thi
đua hoặc thành tích đột xuất, đặc biệt (không đề nghị tặng Giấy khen của Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhân dịp tổng kết năm học).
1.5. Các đơn vị soát các thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân; căn
cứ vào các điều kiện, thời gian khen thưởng quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-
CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ để xây dựng lộ trình đề nghị khen thưởng phù
hợp với các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng.
2. Hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, phong trào thi đua
Các tập thể, nhân cần tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi
đua, các cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt hàng năm do
Trung ương, thành phố Hà Nội, ngành Giáo dục và Đào tạo phát động, triển khai:
- Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý,
giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025.
- Kế hoạch số 09/KH-HĐTĐKT ngày 23/9/2021 của Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng thành phố Nội về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc
biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống chiến thắng đại dịch
Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND thành
phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển
hình tiên tiến, người tốt, việc tốt xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành
phố Nội” Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến,
người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Nội, của
ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành hàng năm.
- Kế hoạch số 531/KH-SGDĐT ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục Đào
tạo Nội về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Đào tạo giai
đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3487/KH-SGDĐT ngày 08/10/2021 của Sở Giáo
dục Đào tạo Nội về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt
“Toàn ngành Giáo dục Đào tạo Nội đoàn kết, chung sức thi đua phòng,
chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”…
III. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
Các đơn vị gửi bản đăng thi đua của đơn vị mình (theo biểu mẫu đính
kèm) về Sở Giáo dục Đào tạo Ni (qua Văn phòng Sở - Bộ phận thi đua,
khen thưởng), đồng thời nhập dữ liệu đăng ký của đơn vị vào phần mềm quản
thi đua, khen thưởng trên Cổng thông tin điện tử của Ngành.
Đánh giá bài viết
1 544

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo