Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV 2020 về giáo dục chính trị công tác sinh viên 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên 2020

Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 như sau:

A. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên (HSSV); xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học; các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV.

5. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên đối với các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý.

...........................................

Mời các bạn xem nội dung chi tiết trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số /BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục chính trị và công tác học
sinh, sinh viên năm học 2020-2021
Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2020
Kính gửi:
- Các SGiáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học;
- Các Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm.
Căn cứ Ch thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của
ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ tởng
Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên; Bộ GDĐT hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị công tác học sinh, sinh viên năm
học 2020-2021 như sau:
A. Nhiệm vụ chung
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019
của Ban thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tưởng, đạo đức, lối
sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên (HSSV); xây dựng n hóa ứng xử,
thực hiện bộ quy tắc ứng xtrong trường học; các giải pháp đảm bảo an toàn
trường học, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng chế phối hợp giữa
nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập rèn
luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm , công tác hội, hướng
nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.
4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm
gương HSSV tiêu biểu trong học tập rèn luyện, các hành động cao đẹp,
gương người tốt, việc tốt trong HSSV.
5. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và
công tác học sinh, sinh viên đối với các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục
trong phạm vi quản lý.
B. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa
3431
07
2
1. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn
luận chính trị, giáo dục công dân, các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch
sử cách mạng và văn hóa trong trường học; tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác
giáo dục chính trị tư tưởng trong các sở giáo dục yếu tố nước ngoài, các
trường tư thục, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.
2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày
16/3/2017 của Bộ GT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Quán triệt chuyên đề học tập làm theo tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn n
tộc, xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo ởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo
HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập làm theo
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (Trang web Cuộc thi
http://hocvalamtheobac.vn/); sử dụng thiết thực bộ tài liệu Bác Hồ và những bài
học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy,
học hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin v
Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới đội ngũ n bộ quản ,
nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
3. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng
trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị
(Khoá VIII) về "Tăng ờng ng c chính trị ởng; củng cố tổ chức đảng,
đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học:
- Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HSSV tiêu biểu, xuất sắc thông qua
các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để tạo
nguồn kết nạp đảng.
- Triển khai xây dựng nhân rộng các hình công tác tạo nguồn, phát
triển đảng viên trong trường học.
4. Triển khai các nội dung của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày
29/8/2007 ca Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV trong các trường đại học, cao đẳng
trung cấp chuyên nghiệp.
5. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDT
ngày 30/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trịtưởng
đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025”. Nghiên cứu, xem xét triển
khai sử dụng i liệu Hướng dẫn kĩ năng sử dụng mạng an toàn dành cho học sinh
phổ thông, phù hợp điều kiện nhà trường, trình độ hiểu biết của học sinh.
6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong
HSSV. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo ntrường, cán bộ,
nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn
đề khó khăn, bức xúc trong HSSV. Chủ động phát hiện phối hợp với ngành
Công an, chính quyền địa phương để xử các vấn đề phức tạp về chính trị,
3
tưởng liên quan đến HSSV. Không để HSSV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội,
nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật các hoạt động chống phá
Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.
7. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng
văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày
03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT
ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục).
- Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện trong cơ sở giáo
dục theo quy định tại Thông số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong sở giáo dục mầm
non, phổ thông giáo dục thường xuyên; chú trọng xây dựng trường học đạt
tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo
môi trường văn hóa trong nhà trường. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng
trong nhà trường tài liệu về Văn hóa học đường dành cho học sinh phổ thông.
- Triển khai thực hiện hiệu qu Thông số 26/2017/TT-BGDĐT ngày
18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của
HSSV trong các cơ sở giáo dục. Các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo tổ chức thường
xuyên các hoạt động văn hóa, văn ngh trong c trường học; khuyến khích
HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng
nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan n nghcho HSSV góp phần
giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc n a dân tộc định
hướng thị hiếu âm nhạc giúp HSSV hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
- Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp
học… để định hướng, tạo điều kiện cho HSSV đọc sách, say mê, yêu q sách.
8. Tiếp tục xây dựng mạng lưới tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ cho các báo cáo viên, cộng tác viên về công tác chính trị, tưởng công
tác học sinh, sinh viên.
9. Tổ chức hoặc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo
dục chính trị tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống công tác HSSV, giáo viên
chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên kiêm nhiệm
công tác vấn tâm lý, công tác hội... tham gia các đợt tập huấn nâng cao
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình qui định hoặc bồi dưỡng
thường xuyên do Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn, địa phương tổ chức.
10. Kiện toàn phòng/ban/bộ phận chuyên trách công tác giáo dục chính trị
tưởng, công tác HSSV thuộc sở giáo dục đào tạo, các đại học, học viện,
trường đại học theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014; bổ sung các nguồn
lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo và quản lý công tác giáo dục chính trị
tư tưởng trong trường học thuc phạm vi quản lý.
11. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính
tr công c HSSV trên Cổng Tng tin điện tử của B
(http://www.moet.gov.vn),i khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công
Đánh giá bài viết
1 260

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo