Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020

Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.

Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), năm học 2020-2021, giáo dục trung học tiếp tục triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản của toàn ngành, trong đó tập trung vào phương hướng và các nhiệm vụ sau:

A. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học; thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

...............................................

Mời các bạn xem nội dung chi tiết trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /BGDĐT-GDTrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vv hướng dn thc hin nhim v
giáo dc trung học năm học 2020-2021
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
Kính gi:
- Các S Giáo dc Đào to
1
;
- Các Tng Trung hc ph thông trc thuc.
Thc hin Ch th s 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 v nhim v gii pháp
năm học 2020-2021 ca ngành Giáo dc; Quyết đnh s 2084/QĐ-BGDĐT ngày
27/7/2020 ban hành Khung kế hoch thi gian năm hc 2020-2021 đối vi giáo dc
mm non, giáo dc ph thông giáo dc thường xuyên ca B trưởng B Go dc
và Đào tạo (GDĐT), năm hc 2020-2021, giáo dc trung hc tiếp tc trin khai thc
hin 09 nhóm nhim v ch yếu 05 giải pháp cơ bản ca toàn ngành, trong đó tập
trung vào phương hướng và các nhim v sau:
A. MC TIÊU CHUNG
Tăng cường công tác tuyên truyền để quán trit thc hin các ch trương,
đưng li của Đảng, pháp lut của Nhà nước v đổi mi giáo dc trung hc; thc
hin tt mc tiêu phòng, chng dch Covid-19, bo đảm trường hc an toàn và nâng
cao cht ng giáo dc trung hc; tăng cường giáo dục đạo đức, li sng, k năng
sng, sc kho cho hc sinh; nâng cao chất lượng, hiu qu thc hiện chương trình
giáo dc trung học theo định hướng phát trin phm chất và năng lực hc sinh, đẩy
mnh trin khai giáo dc STEM, đồng thi tích cc chun b các điu kin trin khai
Chương trình GDPT mi
2
(Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho vic trin khai
thc hin đối vi lp 6 t năm học 2021-2022; tiếp tục đy mnh đổi mi chế
qun lý, qun tr cơ sở giáo dc, tăng cường nn nếp, k cương, chất lượng hiu
qu giáo dục trong các cơ sở giáo dc trung hc.
B. CÁC NHIM V C TH
I. Phát trin mạng lưới trường, lp, sở vt cht, thiết b dy hc; nâng
cao chất lượng ph cp giáo dc trung học cơ sở
1.1. Phát trin mạng lưới trường, lp, cơ sở vt cht, thiết b dy hc
a) Thc hin rà soát, d báo quy mô phát triển đối vi giáo dc trung hc theo
ng dn ti Công văn s 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018; phát trin mng
ới trường, lp gn với các điều kiện đảm bo chất lượng, đáp ng yêu cu nâng
cao chất lượng ph cp giáo dc trung học sở; đồng thi ch động để trin khai
Chương trình GDPT 2018 bắt đầu đối vi lp 6 t năm hc 2021-2022 và các năm
hc tiếp theo.
b) Bảo đảm các điều kin v sở vt cht, thiết b trường học để thc hin
hiu qu nhim v năm học; b sung xây dng mi, sa cha, ci to phòng hc, các
phòng chức năng, bếp ăn, nhà v sinh, công trình c sch; mua sm b sung các
thiết b dy hc còn thiếu, trong đó dành ưu tiên cho các vùng khó khăn, vùng dân
1
Đối vi tnh Bc Liêu là S Giáo dc, Khoa hc và Công ngh.
2
Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018
3414
04
09
2
tc thiu s, biên gii, hải đảo. Đối với các trường ph thông dân tc ni trú, ph
thông dân tc bán trú cần ưu tiên tăng cường sở vt cht, trang thiết b phc v
công tác qun lý, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh và t chc các hoạt động giáo dc
đặc thù; quan tâm đầu tư và tận dng tối đa cơ sở vt chất nhà trường đ t chc dy
hc 2 bui/ngày.
c) Tiếp tục đầu tư nguồn lc xây dựng trường chun quc gia gn với chương
trình mc tiêu quc gia vy dng nông thôn mi; trin khai có hiu qu việc đánh
giá, công nhận trường đạt chun quc gia
3
.
d) Tng kết 10 năm thực hin Quyết định s 959/QĐ-TTg ngày 22/6/2010 ca
Th ng Chính ph phê duyệt Đề án phát trin h thng trường trung hc ph thông
chuyên theo Kế hoch s 112/KH-BGDĐT ngày 25/02/2020 của B GDĐT về vic
tng kết thc hiện "Đề án phát trin h thng trường trung hc ph thông chuyên giai
đon 2010-2020"; tiếp tc trin khai các gii pháp nhm phát trin h thống trường
THPT chuyên giai đoạn 2020-2025.
1.2. Nâng cao chất lượng ph cp giáo dc trung học cơ s
a) Tiếp tc thc hin Ch th s 10-CT/TW ngày 05/12/2011 ca B Chính tr
v ph cp giáo dc mm non cho tr 5 tui, cng c kết qu ph cp giáo dc tiu
hc ph cp giáo dục THCS, tăng ng phân lung hc sinh sau THCS và xóa
ch cho người ln; Ngh định s 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 ca Chính ph
v ph cp giáo dc, xoá mù ch; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016
ca B GDĐT quy định v điu kiện đảm bo ni dung, quy trình, th tc kim
tra công nhận đạt chun ph cp giáo dc, xóa mù ch.
b) Tiếp tc kin toàn cán b qun lý, giáo viên theo dõi ph cp giáo dc; đánh
giá và báo cáo v tình hình ph cp giáo dc THCS, s dng tt H thng thông tin
đin t qun ph cp giáo dc, xoá ch thường xuyên kim tra tính xác thc
ca các s liu trên h thng.
c) Tăng cường huy động các đối tượng din ph cp giáo dc THCS đi học;
nm chc tình hình, nguyên nhân hc sinh b hc gii pháp khc phc; xây
dng kế hoch c th v thời gian đạt chun và các mức độ đạt chun ph cp giáo
dc THCS theo quy đnh.
II. Nâng cao chất lượng, hiu qu thc hiện chương trình giáo dc trung
học theo định hướng phát trin phm chất và năng lực hc sinh
Tiếp tc bảo đm thc hin chương trình giáo dc ph thông hin hành trong
điu kin dch Covid-19 vn có din biến phc tp thông qua vic y dng và thc
hin kế hoch giáo dục nhà trường phù hp với điều kin thc tin của địa phương,
cơ sở giáo dục theo hướng dn ti Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày
03/10/2017 hướng dn thc hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng
phát triển năng lực phm cht hc sinh t năm hc 2017-2018; Công văn số
3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 v vic trin khai thc hin giáo dc STEM
trong giáo dc trung hc; Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 v
3
Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ca B GDĐT.
3
việc hướng dn thc hiện điều chnh ni dung dy hc cp trung học s, trung hc
ph thông.
2.1. Xây dng kế hoch giáo dc nhà trường
Trin khai thc hiện các văn bản hướng dn ca B GDĐT, các Sở GDĐT,
Phòng GDĐT ch đạo các cơ sở giáo dc trung hc xây dng kế hoch giáo dc nhà
trường, kế hoch t chc các hoạt động giáo dục đặc thù đối với các cơ sở giáo dc
chuyên bit; bảo đảm yêu cu thc hin mt chương trình giáo dc thng nht c
ớc được t chc thc hin linh hot, phù hp với điều kin c th của địa
phương và cơ s giáo dc.
a) Xây dng kế hoch giáo dc ca tng môn hc, hoạt động giáo dc theo
ng sp xếp li các bài hc trong sách giáo khoa thành bài hc theo ch đề phù
hp vi các ch đề tương ứng trong chương trình
4
, xây dng mt s bài hc theo ch
đề liên môn đối vi nhng kiến thc giao thoa gia các môn hc, to thun li cho
vic thiết kế tiến trình dy hc thành các nhim v hc tp ca học sinh theo phương
pháp và kĩ thuật dy hc tích cc đ thc hin trong và ngoài lp học, trong đó có
các nhim v hc tp có th giao cho hc sinh thc hin nhà hoc qua mng, ch
động ng phó vi tình hình dch bnh Covid-19 và các tình hung bất thường khác.
Xây dng kế hoch và trin khai thc hin tt nhim v giáo dc hòa nhp cho hc
sinh khuyết tt trong kế hoch giáo dục nhà trường.
Tiếp tc triển khai hình trường hc mới theo hướng dn tại Công văn s
4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 v vic triển khai hình trưng hc mi t
năm học 2016-2017; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 v vic rà
soát, đảm bảo các điều kin trin khai hình trường hc mới; Công n số
1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 v vic xét tt nghip hc sinh hình
trường hc mi.
Trin khai thc hin hiu qu chương trình các môn ngoi ng trong chương
trình GDPT hin hành
3
các chương trình môn hc thí điểm, đáp ng l trình trin
khai Chương trình GDPT 2018:
- Tăng cường giáo viên và cơ s vt chất đểth thu nhn hết s học sinh đã
hoàn thành chương trình môn tiếng Anh h 10 năm lp 5 lp 9 vào hc tiếp chương
trình lp 6 lp 10. Khuyến khích trin khai thí điểm dy tiếng Anh tích hp
trong các môn hc khác và dy các môn hc khác (Toán và các môn Khoa hc) bng
tiếng Anh tại các trường trung hc ph thông chuyên và các trường THCS, THPT có
đủ điu kin.
- Duy trì chương trình tiếng Pháp ngoi ng 1, ngoi ng 2, chuyên song
ng theoc văn bn ch đo hin hành. Tiếp tc t chc dy tiếng Nht, tiếng Đc,
tiếng Trung, tiếng Nga (là môn ngoi ng 1 hoc 2). Tiếp tc trin khai dy hc tiếng
Hàn-Ngoi ng 2 tại các trường thí đim ti Ni Thành ph H Chí Minh;
4
Chương trình GDPT ban hành kèm theo Quyết định s 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.
Đánh giá bài viết
1 1.183

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo