Công văn 1464/TCHQ-GSQL

Công văn 1464/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với xăng dầu kinh doanh chuyển khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 1464/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với xăng dầu kinh doanh chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn 232/HQĐT-NV ngày 21/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Thương mại số 36/2005/QH11, Điều 38 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp Công ty TNHH MTV TM Dầu khí Đồng Tháp kinh doanh chuyển khẩu mặt hàng xăng dầu từ nước ngoài có qua cảng Đồng Tháp (hoặc các khu chuyển tải thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp) và bơm sang phương tiện khác trước khi vận chuyển hàng hóa xuất qua Campuchia không đáp ứng được quy định về kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT-Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo