Công văn 10229/2012/CT-TTHT

Công văn 10229/2012/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------------
Số: 10229/CT-TTHT
V/v :Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH TF Việt Nam
Địa chỉ: Đường số 3, KCX Tân Thuận Quận 7
Mã số thuế: 0300769621

Trả lời văn thư số 1212-1/TFV ngày 12/12/2012 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 Điều 2 Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2012):

Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theocam kết WTO, kể từ năm 2012 được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu), cụ thể như sau:

- Được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế năm 2006 trở về trước đến thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập).

- Hoặc được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN áp dụng kỳ tính thuế năm 2012).

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 029/GPĐT do BQL các KCX&CN TP.HCM cấp ngày 12/11/1994, hoạt động tại KCX Tân Thuận với chức năng: sản xuất và xuất khẩu các ống kim loại dẻo, đầu nối kéo dài, khâu nối ống và sản phẩm liên quan. Theo Giấy phép đầu tư Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian thực hiện của dự án.

Từ năm 2012, chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về xuất khẩu, Công ty không còn được áp dụng thuế suất 10% cho thời gian còn lại của dự án, nếu Công ty chọn phương án tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với điều kiện thực tế Công ty đáp ứng theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN là Nghị định số 36-CP ngày 24/4/1997 hoặc Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ thì Công ty là doanh nghiệp sản xuất trong Khu Công nghiệp được áp dụng mức thuế suất 15% cho thời gian còn lại của dự án.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
303189-2929 nghi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Lệ Nga

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo