Chính sách tiền lương của công chức, viên chức sẽ có thay đổi lớn?

Cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức

Cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết này là cải cách cơ bản chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, giao Bộ Nội vụ xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới. Thời gian thực hiện từ 2021 - 2025.

Ngoài ra, cũng theo Nghị quyết này, Chính phủ còn đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác để tập trung phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội như:

- Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

- Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp cao và quy định rõ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu;

- Tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở.

- Hoàn thành dứt điểm việc xóa nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố trên địa bàn cả nước…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 331
0 Bình luận
Sắp xếp theo