Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in là mẫu bản thông báo về việc phát hành hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoặc của Cục Thuế. Đi kèm với đó là bản quyết định của doanh nghiệp về việc áp dụng dùng hóa đơn tự in của doanh nghiệp mình. Mẫu được ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

Mẫu số BC21/AC - Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in như sau:

Mẫu 1: Thông báo phát hành hóa đơn áp dụng cho tổ chức, cá nhân

Mẫu: TB01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: .................................................................................

2. Mã số thuế:.............................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................

4. Điện thoại:...............................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm

Tên

MST

Số

Ngày

Hóa đơn GTGT

AA/11T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:...............................................................................................................

- Mã số thuế:...............................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:......................................................................

........., ngày.........tháng.........năm.........

Ghi chú:

Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in
hóa đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp
cung cấp phần mềm. Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm,
ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn đặt in.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Thông báo phát hành hóa đơn áp dụng cho Cục Thuế

Mẫu: TB02/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho Cục Thuế)

1. Cục Thuế:....................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................

3. Số điện thoại:................................................................................................................

4. Các loại hóa đơn được phát hành:

STT Tên loại hóa đơn Mã số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in Hợp đồng đặt in
Tên MST Số Ngày
01AA/13P
........, ngày......tháng......năm......
CỤC TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 3: Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Đơn vị chủ quản:…………......

Tên tổ chức…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

………, ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn tự in
-----------------

GIÁM ĐỐC …..........

Căn cứ ... Thông tư số .../2014/TT-BTC ngày ...của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số ……................

Xét đề nghị của …............................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

- Hệ thống thiết bị (Máy tính số ..., máy in số ..., máy tính tiền số ..., phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng)).

- Các bộ phận kỹ thuật và tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ)

Điều 2. Mẫu các loại hóa đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hóa đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn tự in trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật...).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../20....Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,... chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lãnh đạo đơn vị;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Đánh giá bài viết
2 15.764
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo