Mẫu số S4-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN

Mẫu số S4-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN là mẫu sổ được lập ra để theo dõi về tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTCThông tư 132/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN là mẫu sổ để thống kê tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Mẫu gồm các thông tin: Chứng từ, diễn giải, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp.....

1. Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo Thông tư 188

Mẫu số S4-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:....

Địa chỉ:.....................................

Mẫu số S4-HKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NSNN

Loại thuế:.....................

Năm: ................

Đơn vị tính:.....

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế phải nộp

Số thuế đã nộp

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/
CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S4-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN

Năm: ................

Loại thuế:.....................

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế phải nộp

Số thuế đã nộp

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 534
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.